top of page

E Devlet Uygulamaları

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı Mevzuatı

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2023

Geleneksel Girişimci Destek Programı


genç girişimci

 


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1- (1) Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.


Kapsam


MADDE 2- (1) Bu destek programı, yeni kurulan işletmelere yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Geleneksel Girişimci Destek Programına ilişkin esasları kapsar.


Dayanak


MADDE 3- (1) Bu destek programı, 15/06/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ile 20/09/2017 tarihli ve 2017-24 sayılı, 01/03/2018 tarihli ve 2018-10, 25/09/2018 tarihli ve 2018-21, 05/08/2019 tarihli 2019-05 ve 2019-16 sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4- (1) Bu destek programında yer alan;

a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

b) Destek programı: Geleneksel Girişimci Destek Programını,

c) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında işletmeye geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği, ç) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

d) Girişimcilik eğitimi: KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan eğitimleri,

e) İŞGEM: KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış İş Geliştirme Merkezini,

f) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

g) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini,

ğ) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini,

h) Sermaye şirketi: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri,

ı) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,

i) TEKMER: KOSGEB tarafından TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış Teknoloji Geliştirme Merkezini,

j) Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB müdürlüklerini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Destek Programına İlişkin Hususlar Desteğe ilişkin hususlar


MADDE 5- (1) Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği sağlanır. (2) Destek programının süresi, başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıldır.

(3) İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.

(4) Girişimcilik Destek Programından, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programından veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.

(5) Bu destek programı kapsamında destek oranı uygulanmaz; ancak destek programı kapsamında makroekonomik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak destek programında belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir, hedef kitleye özgü uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.


Kuruluş desteği


MADDE 6- (1) Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.


Performans desteği


MADDE 7- (1) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.


Sertifika desteği


MADDE 8- (1) Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam 5.000TL’ye kadar destek sağlanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Başvuru ve Değerlendirme Destek programından yararlanma koşulları


MADDE 9- (1) Girişimcinin işletmesini kurmadan önce girişimcilik eğitimini tamamlamış olması gerekir. İŞGEM'de/TEKMER’de yer alan işletme için bu koşul aranmaz.

(2) İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

(3) Girişimcinin kurmuş olduğu işletmedeki kurucu ortak olarak payı en az %50 ve üzeri olmalıdır.

(4) İşletme başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.

(5) Başvuru ve yararlanma koşullarına ilişkin özel hükümler destek programının uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.


Başvuru, değerlendirme ve itiraz


MADDE 10- (1) İşletme, KBS üzerinden ilgili uygulama birimine başvuru yapar. İşletme tarafından başvuru ile birlikte taahhütname onaylanır.

(2) Destek programı başvurusu, ilgili uygulama birimi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun düzeltilmesi istenebilir. (3) İşletme, başvurunun reddine ilişkin uygulama birimi kararına bir kereye mahsus olmak üzere itiraz edebilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İzleme ve Sonlandırma İzleme


MADDE 11- (1) Bu destek programından yararlanan işletme, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.


Sonlandırma


MADDE 12- (1) Destek programı süresinde, işletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde destek programı sonlandırılır.

(2) Destek programı süresinde işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi hususu; uygulama birimi tarafından değerlendirilerek destek programının devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(3) Destek programı kapsamında desteklenen işletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, destek programı sonlandırılan işletmenin gerekçesi Uygulama birimi tarafından değerlendirilir. Uygulama birimine sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya uygulama birimi tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler, ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. İşletmenin bir yılını tamamlamasını müteakip tasfiyesi veya kapanması halinde; yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Ödeme Destek ödemesi


MADDE 13- (1) İşletme, KBS üzerinden destek ödeme talebini ilgili uygulama birimine iletir. (2) Uygulama birimi tarafından uygun bulunan ödeme talebi için işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır.


ALTINCI BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Genel hükümler


MADDE 14- (1) Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

(2) İşletme sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğu olanlar; işletmenin yaptığı başvuru için izleyici olamaz.

(3) İşletme sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Bu hüküm performans desteği kapsamında uygulanmaz. (4) Destek programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmelere/girişimcilere ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(5) Destek programı süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları işletme tarafından uygulama birimine bildirilir. İşletmenin bilgileri güncellenerek destek sürecine devam edilir. (6) Hatalı işlemler sonucu işletmeye fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama birimleri tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir.

(7) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(8) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur. (9) Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk Lirası karşılığı kullanılır.

(10) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan tablolar dikkate alınır.


Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesi


MADDE 15- (1) Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür.


Destek programı uygulama esasları


MADDE 16 - (1) Destek Programının uygulanmasına yönelik olarak Başkanlık tarafından Destek Programı Uygulama Esasları hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.


Uygunsuzluk


MADDE 17- (1) Destek programı kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.


Uygulamalı girişimcilik eğitimi


GEÇİCİ MADDE 1- (1) 05/05/2010 tarihli ve 2010/2 sayılı İcra Komitesi kararı uyarınca yürürlüğe alınan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler diğer şartları taşımaları kaydıyla 01/01/2021 tarihine kadar destek programı kapsamındaki eğitim şartı aranmaksızın Geleneksel Girişimci Destek Programına başvuru yapabilir.


Girişimciliği geliştirme destek programı


GEÇİCİ MADDE 2- (1) 01/03/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı İcra Komitesi kararı uyarınca yürürlüğe alınan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Geleneksel Girişimci Programı kapsamındaki işletmelerin iş ve işlemleri 05/08/2019 tarihli ve 2019/05 sayılı İcra Komitesi kararı kapsamında bu destek programının uygulama esaslarına göre yürütülür.


GEÇİCİ MADDE 3-18/04/2023 tarihli ve 2023-10 sayılı İcra Komitesi kararı uyarınca 06/02/2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belge ile işyerleri ağır hasarlı, acil yıkılacak ve tamamen yıkılmış olan işletmeler için, daha önceden KOSGEB desteklerinden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın bu Destek Programı kapsamındaki başvuru ve yararlanma koşulları uygulanmadan başvuru alınabilecektir. Bu kapsamdaki başvurular için destek üst limitleri %100 arttırılarak uygulanır.


Yürürlük MADDE 18- (1) Bu destek programı, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 19- (1) Bu destek programı KOSGEB Başkanı yürütür.


Geleneksel Girişimci Destek Programı PDF

Geleneksel_Girişimci_Destek_Programı
.pdf
PDF dosyasını indir • 590KB

Geleneksel Girişimci Destek Programı Uygulama Yönetmeliği PDF

Geleneksel_Girişimci_Destek_Programı_Uygulama_Esasları
.pdf
PDF dosyasını indir • 716KB


24 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page