top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Erişimin engellenmesi

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

Erişim Engelleme Talebi ve Erişimin engellenmesi

Erişim Engelleme Talebi ve Erişimin engellenmesi; 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ile içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.


ağ bağlantı kablo

BTK ERİŞİM ENGELLEME TALEBİ İLGİLİ HÜKÜMLER


Erişimin engellenmesi konusunda ilgili düzenlemeler 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN'da düzenlenmiştir.
5651 SAYILI KANUN ERİŞİMİN ENGELLENMESİ HÜKÜMLERİ


İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi


MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu husu-sunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;


1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.


b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.


c) (Ek:25/3/2020-7226/32 md.) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.


ç) (Ek:13/10/2022-7418/32 md.) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.


Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi


MADDE 8/A- (Ek: 27/3/2015-6639/29 md.) (1) Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkan tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.(26)(27)


İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi


MADDE 9- (Değişik: 6/2/2014-6518/93 md.) (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir.36


Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi


MADDE 9/A- (Ek: 6/2/2014-6518/94 md.) (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.(33) (2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz.


 

Erişimin engellenmesi nasıl talep edilir?

İnternet üzerindeki herhangi bir içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi talebi halinde Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulmalıdır. Bazı durumlarda doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna erişim engellenmesi talebi ile başvuru gerçekleştirilebilir.

Erişimin engellenmesi dilekçesi nereye verilir?

İstenmeyen İçerik Yada Haber içeriğinin kaldırılması; ilgili siteye erişimin engellenmesi başvurusu ile mümkündür. İlgili başvurunun yapılacağı ve kararı vermekle görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir.


Erişimin engellenmesine kim karar verir?

İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakimi tarafından verilir. Kovuşturma evresinde ise yargılamayı yapan mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da bu karar verilebilir.

Erişimin engellenmesi kararı nasıl alınır?

Hakları ihlal edilen ilgili kişinin bir diğer imkânı ise; doğrudan Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurarak da söz konusu içeriğe erişimin engellenmesini talep edebilmesidir. Hâkim talebin haklılığı kanaatinde ise erişimin engellenmesi kararını verecektir.


Erişimin engellenmesi başvurusunda yetkili mahkeme neresidir?

Kişilik haklarının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkili Sulh Ceza Hâkimlikleri mağdurun yerleşim yeri veya oturduğu yer Sulh Ceza Hâkimliği'dir.


 

SULH CEZA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ………………. NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE


TALEPTE BULUNAN : …

TC NO : …

ADRES :

TALEP KONUSU : Özel Hayatın Gizliliğinin ihlali nedeniyle Erişimin engellenmesi/ içeriğin çıkarılması taleplidir.

AÇIKLAMALAR :

  1. …/…/… tarihinde internet ortamında ……… şeklinde özel hayatımın ihlal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Aşağıda sıralanan URL/URL’lerde de görüleceği üzere içerikler özel hayatımı ihlal etmekte, bu sebeple ağır mağduriyet yaşamaktayım. youtube.com/ornekvideo x.com/ornektwit ... ...

  2. 5651 Sayılı yasanın 9/A maddesi “özel hayatın gizliliği Nedeniyle içeriğe Erişimin Engellenmesi” başlığı altında:

MAD­DE 9/A-(Ek: 6/2/2014-6518/94 md.)

(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. (1)

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz.

(3) Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir. (1)

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. (1)

(6) Hâkim tarafından verilen bu karara karşı Başkan tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. (1)

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi Kurum tarafından yapılır. (Mülga cümle: 26/2/2014-6527/18 md.) (1)

(9) (Ek: 26/2/2014-6527/18 md.) Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, (…) (1) yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.” Şeklinde olup,iş bu başvuru doğrudan hakimliğinize yapılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 sayılı yasa, sair ilgili mevzuat

DELİLLER: İhlalin gerçekleştiği URL adresleri ve ekran görüntüleri

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle, telafisi güç ve imkansız zararlar doğmamasını teminen, özel hayatımı ihlal eden içeriği barındıran ilgili URL/URL’ler hakkında, erişimin engellenmesi kararı verilmesini, 5651 sayılı yasanın 9/A Madde 5.Fıkrası gereği Kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

.../.../20.. MÜŞTEKİ Ad/Soyad

EKLER:

Paylaşımlara ait ekran görüntüleri ve URL adresi/adresleri

21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkı Nedir? İstisnaları Nelerdir? İlgili İçtihatlar ve Kanun Hükümleri

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page