top of page

Sulh

Sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir.

Sulh Nedir, Ne Zaman Yapılabilir ve Yargılamaya Etkileri Nelerdir?

Sulh

MADDE 313- (1) Sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir. (2) Sulh, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu alan davalarda yapılabilir. (3) Dava konusunun dışında kalan hususlar da sulhun kapsamına dâhil edilebilir. (4) Sulh, şarta bağlı olarak da yapılabilir.

Sulhun zamanı

MADDE 314- (1) Sulh, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. (2) (Ek:22/7/2020-7251/30 md.) Sulh, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince sulh doğrultusunda ek karar verilir. (3) (Ek:22/7/2020-7251/30 md.) Sulh, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı sulh hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.

Sulhun etkisi

315- (1) Sulh, ilgili bulunduğu davayı sona erdirir ve kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Mahkeme, taraflar sulhe göre karar verilmesini isterlerse, sulh sözleşmesine göre; sulhe göre karar verilmesini istemezlerse, karar verilmesine yer olmadığına karar verir. (2) İrade bozukluğu ya da aşırı yararlanma hâllerinde sulhun iptali istenebilir.

Sulh (Tahkime İlişkin)

MADDE 434- (1) Tahkim yargılaması sırasında taraflar uyuşmazlık konusunda sulh olurlarsa, tahkim yargılamasına son verilir. Tarafların talebi, ahlâka veya kamu düzenine aykırı değilse ya da tahkime elverişli olan bir konuya ilişkin ise sulh, hakem kararı olarak tespit edilir.

Sulh Protokolü Örnekleri

Aşağıda daha anlaşılır olarak açıklamak adına sulh protokolü ve sulh ibra sözleşmeleri örnekleri yer almaktadır. 

Sulh Protokolü Örneği

Taraflar :

1- Ad Soyad (TC Kimlik No:...) (Bundan sonra "Alacaklı" olarak anılacaktır.)

Adres : ....

2- Ad Soyad (TC Kimlik No:...)(Bundan sonra "Borçlu" olarak anılacaktır.)

Adres : ....

Konu  : Yukarıda ad soyad ve unvanları ile kimlik bilgileri ve adresleri yer alan alacaklı ve borçlu taraflar aşağıda yer alan hususlarda karşılıklı olarak Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/...E. sayılı itirazın iptali konulu dosya ve Sakarya 2. İcra Müdürlüğü 2023/...E. sayılı dosya kapsamında anlaşmıştır. Taraflarca yapılan anlaşma işbu belge ve sulh sözleşmesi ile imza altına alınmıştır.

Anlaşma Şartları:

  1. Dava konusu edilen Sakarya 2. İcra Müdürlüğü 2023/...E. sayılı dosyada dayanak olarak yer alan .... numaralı fatura alacağının karşılığında .../.../..... tarihine kadar Borçlu, ....... TL ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

  2. Borçlu tarafından yapılacak ödeme sonrasında Alacaklı, Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/...E. sayılı itirazın iptali konulu dosya ve Sakarya 2. İcra Müdürlüğü 2023/...E. sayılı dosyadan feragat etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3. İşbu sulh sözleşmesi mahkemeye sunulacak olup; mahkeme kararından kaynaklı olarak dava dosyası ve icra takiplerinden doğabilecek tüm harç ve yargılama masraflarını borçlu ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.  Ödemenin gerçekleşmemesi halinde işbu sözleşme tüm hükümleri ile ortadan kalkacaktır.

Alacaklı                                   Borçlu

Kaşe/ İmza                              Kaşe/ İmza

Sulh Protokolü Örneği

  Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/...E. sayılı itirazın iptali konulu dosya ve Sakarya 2. İcra Müdürlüğü 2023/... E. sayılı dosyanın Alacaklı ve Borçlusu icra dosya borcu kapsamında anlaşmıştır. Dosya borcuna ilişkin olarak anlaşılan ... TL bedel dosya alacaklısına nakden ve eksiksiz olarak ödenmiştir.
    Bu anlaşma kapsamında Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/...E. sayılı itirazın iptali konulu dosyada "...sulhe göre karar verilmesini istemezlerse, karar verilmesine yer olmadığına karar verir..." hükmü gereğince dava dosyasında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi hususunda taraflar gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Ayrıca alacaklı tarafından Sakarya 2. İcra Müdürlüğü 2023/... E. sayılı dosyadan da feragat edilecektir.

    işbu sulh sözleşmesinde nakden ve eksiksiz olarak ödendiği belirtilen ... TL bedel dışında, gerek dava gerekse icra dosyası kapsamında borçluya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

Alacaklı                                   Borçlu

Kaşe/ İmza                              Kaşe/ İmza

Sulh Protokolü Örneği

Taraflar :

1- Ad Soyad (TC Kimlik No:...) (Bundan sonra "İşçi" olarak anılacaktır.)

Adres : ....

2- Ad Soyad (TC Kimlik/ Vergi No:...)(Bundan sonra "İşveren" olarak anılacaktır.)

Adres : ....

Konu  : Taraflar, 20.10.2023 tarihinde sona ermiş olan iş ilişkisi kapsamında tarafların işçilik alacakları ve diğer hususlar bakımından aşağıda yer alan şekilde anlaşmıştır. 

Anlaşma Şartları:

  1. İşçi, 20.10.2023 tarihli ihtarname ile iş sözleşmesini sona erdirmiştir. Bu fesih işlemi neticesinde ihtarnamede de talep olunan; kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı, bakiye ücret  ve işverenin ihbar tazminatı talepleri konularında aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.

  2. İşveren; işçiye  kıdem tazminatı için ....... TL, bakiye 12 günlük yıllık ücretli izin alacağı için ....... TL ve bakiye 20 günlük ücret için ....... TL tutarlı ödemeyi işçinin TR................................. IBAN No.lu hesabına yatırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca işçinin istifa etmesi nedeni ile ihbar tazminatı talebinde de bulunmayacağını ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

  3.  İşçi, yukarıda belirtilen ödemeler dışında iş ilişkisinden kaynaklanana herhangi bir alacağı söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. Taraflar yukarıdaki şartlarda anlaşmış olup; işbu sözleşme 2 nüsha halinde düzenlenmiş olarak taraflarca imza altına alınmıştır.

Alacaklı  İşçi                                 Borçlu İşveren

Kaşe/ İmza                                       Kaşe/ İmza

bottom of page