top of page

E Devlet Uygulamaları

İstifa Nedir ve istifa dilekçesi örneği

Güncelleme tarihi: 13 Ara 2023

İstifa Nedir? İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa , belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin işverenine yansıttığı iş ilişkisini sonlandırma iradesidir. İstifa tek taraflı bir irade beyanı olduğundan istifa iradesinin karşı yana iletilmesi neticesinde iş ilişkisi sona ermiş olur. İstifa yazılı olmak zorunda olmayıp istifa iradesi sözlü şekilde de işverene iletilebilir. Uygulamada fiziken teslim edilen evrakın işverence kabul edilmemesi; fesih iradesinin ortadan kaldırılması yada geri alınması yönünde görüşmeler yapıldığı görülmekteyse de yukarıda da belirttiğimiz üzere istifa tek taraflı bir irade beyanı olduğundan karşı tarafa sunulmakla iş ilişkisi sona erer.

istifa dilekçesi, kağıt ve kalem

İstifa İradesinin Yazılı Olarak Bildirilmesi: istifa dilekçesi örneği

İstifa iradesi her ne kadar sözlü olarak da işverene bildirilebilecekse de bunu yazılı bir belge ile yapmak ve bir örneğini saklamak, ilerleyen süreçte karşı karşıya kalabileceğiniz problemler bakımından size etkin savunma yapma imkanı sağlayacaktır.


İstifa Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle istifa ederken yada istifa dilekçesi sunarken aşağıda yer alan hususlara dikkat etmek gerekmektedir.  • İstifa dilekçesi konusunda en önemli husus istifa neticesinde KIDEM TAZMİNATI talebinizin olup olmayacağıdır. İstifa sonrasında Kıdem Tazminatına hak kazanabilmek için sözleşmenizi 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 24 kapsamında HAKLI FESİH NEDENLERİ ile sonlandırmış olmanız gerekmektedir. Özellikle kanun metni belirtmek gerekmese de fesih nedenini açık bir şekilde yazmanız ve dilekçenizde tazminatlarınızın ödenmesini istemeniz bu açıdan büyük önem arz etmektedir.

  • İstifa dilekçesi konusunda bir diğer önemli husus İHBAR SÜRELERİNE uyup uymamanızdır. Eğer sözleşmenizin feshine ilişkin tarihi ihbar sürelerinizi göz önüne almadan belirtirseniz, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra işvereniniz İHBAR TAZMİNATI talebinde bulunabilecektir. Bu nedenle dilekçenizi taraflarca daha uzun ihbar öneli belirlenmemişse; 0 - 6 Ay arası çalışmalarda işten ayrılacağınız tarihten 2 hafta önce; 6 Ay - 1.5 Yıl arası çalışmalarda 4 hafta önce; 1.5 Yıl - 3 Yıl arası çalışmalarda 6 hafta önce ve 3 yılı aşkın çalışmalarda 8 hafta önce İŞVERENE sunmanız gerekmektedir. İSTİFA ETMENİZ HALİNDE İŞ SÖZLEŞMENİZİ HAKLI NEDENLE BİLE SONA ERDİRSENİZ İHBAR TAZMİNATI ALAMAZSINIZ.

  • Önemle belirtmek gerekir ki istifa dilekçenizde TARİH bulunması çok önemlidir. Dilekçede yazılı tarih gerek İHBAR SÜRELERİNİN HESABINDA GEREKSE HAKLI FESİH talebinin süresinde olup olmadığı konularında dilekçenizin ispat vasıtası olmasını sağlayacaktır.

  • Dilekçenizde İSTİFA iradesinin kesin ve açık olması gerekmektedir. İstifa dilekçesinde istifa iradesi bir şarta bağlanırsa bu işverene ilgili hususta yapılan bir şikayet, bildirim yada işçi tarafından talep olunan İKALE iradesi olarak değerlendirilebilir.

  • İstifa dilekçesinin işverence işleme alınması ya da bir örneğinin tarafınıza teslimi konusunda sorun yaşamanız halinde; acil bir şekilde noterden yahut uygun başkaca ispat araçları kullanarak işverene gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde devamsızlık tutanakları düzenlenerek işverenin haklı nedenle fesih yapması mümkündür.

  • Haklı nedenle fesih durumunuzu açıklayan bir evrak mevcutsa (askerlik için sülüs, evlilik için evlilik cüzdanı, hastalık için sağlık raporu, emeklilik için SGK yazısı gibi...) bunların da işverene dilekçe ekinde bir örneğinin sunulması uygun olacaktır.

  • İstifa iradesinin ortaya koyulma şeklinin işverene haklı fesih yapma imkanı doğurmaması ve suç oluşturmaması da gerekmektedir.

Tüm bu hususlara dikkat edilmesi halinde iş sözleşmesi doğru bir şekilde sona erdirilmiş olacaktır. İlerleyen süreçte mağduriyet yaşanmaması adına önleyici hukuki tedbirler almak adına gerek bizden gerekse başkaca avukatlardan istifa sürecinize ilişkin bilgi almanız uygun olacaktır.

 

İstifa Dilekçesi Örneği

İşten Ayrılma Nedeninin Açıklanması ve İhbar Öneline Uyulması Gerekmiyorsa istifa dilekçesi örneği;


............................... LTD. ŞTİ.'ne


Firmanız bünyesinde mevcut görevimden ............... tarihi itibarı ile istifa ediyorum.

Saygılarımla,

Ad -Soyad

Tarih

İmza


Gerekçesiz ancak İhbar Öneline Uyulması gerekiyorsa istifa dilekçesi örneği;


............................... LTD. ŞTİ.'ne


Firmanız bünyesinde ../../.... tarihinden bu yana sürdürdüğüm mevcut görevimden ............... tarihi itibarı ile istifa ediyorum. İstifa irademi kanuni ihbar sürelerine uygun olarak tarafınıza bildirmekteyim.

Saygılarımla,

Ad -Soyad

Tarih

İmza

 

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı İhtarname Örneği

Sağlık sebepleri ile haklı fesih

Madde 24/1-a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.


.... NOTERLİĞİNE


Keşideci : Adı Soyadı TC KİMLİK NO

Adresi :

Muhatap : ............................... LTD. ŞTİ.

Adresi :

Konu : Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkımı Kullandığımı bildirir İhtarname.


Firmanız bünyesinde ../../.... tarihinden bu yana sürdürdüğüm mevcut görevimden ............... tarihi itibarı ile 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 24 1/a bendi gereğince sağlık sebepleri ile haklı nedenle istifa ediyorum. İşin yapılması ve işin niteliğinden doğan sebeplerle sağlığım veya yaşayışım için tehlike oluşmaktadır. Bu hususta almış olduğum sağlık raporunun bir örneği dilekçem ekinde yer almaktadır. Kıdem Tazminatı ile diğer hak ve alacaklarımın 3 gün içerisinde maaşımın yattığı banka hesabıma ödenmesini; aksi halde her türlü hukuki yola başvuracağım hususunda tarafınızı ihtar ederim.

Saygılarımla,

Ad -Soyad

Tarih

İmza


Ek: Sağlık Raporu

 
Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ile haklı fesih

Madde 24/2-a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.


.... NOTERLİĞİNE


Keşideci : Adı Soyadı TC KİMLİK NO

Adresi :

Muhatap : ............................... LTD. ŞTİ.

Adresi :

Konu : Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkımı Kullandığımı bildirir İhtarname.


Firmanız bünyesinde ../../.... tarihinden bu yana sürdürdüğüm mevcut görevimden ............... tarihi itibarı ile 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 24 2/a bendi gereğince iş sözleşmesinin esaslı noktaları hakkında gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermeniz, çalışma şekli ve işin niteliği ile yapılış şekli hakkında gerçeğe aykırı beyanlarınız sebebi ile haklı nedenle istifa ediyorum. İş ilişkisi gerçeğe aykırı beyanlarınız sebebi ile kurulmuştur. Beyanlarınız nedeniyle içine düştüğüm yanılgı sonrasında gerçek durum ortaya çıkmış olup iş ilişkisinin devamı mümkün değildir. Ayrıca Kıdem Tazminatı ile diğer hak ve alacaklarımın 3 gün içerisinde maaşımın yattığı banka hesabıma ödenmesini; aksi halde her türlü hukuki yola başvuracağım hususunda tarafınızı ihtar ederim.

Saygılarımla,

Ad -Soyad

Tarih

İmza


Ek: Çalışma Koşullarına İlişkin Çizelge/ Tablo ve mesajlar

 
İşverenin tacizi yada hakareti sebebiyle haklı fesih ihtarname örneği

Madde 24/2-b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.


.... NOTERLİĞİNE


Keşideci : Adı Soyadı TC KİMLİK NO

Adresi :

Muhatap : ............................... LTD. ŞTİ.

Adresi :

Konu : Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkımı Kullandığımı bildirir İhtarname.


Firmanız bünyesinde ../../.... tarihinden bu yana sürdürdüğüm mevcut görevimden ............... tarihi itibarı ile 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 24 2/b bendi gereğince tarafıma karşı sarf etmiş olduğunuz şeref ve namusuma yönelen sözler sebebi ile haklı nedenle istifa ediyorum. Bu söylemleriniz neticesinde iş ilişkisinin devamı imkansız hale gelmiştir. Söylemleriniz sebebi ile ayrıca Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapılmıştır. İlgili evrak ekte yer almaktadır. Ayrıca Kıdem Tazminatı ile diğer hak ve alacaklarımın 3 gün içerisinde maaşımın yattığı banka hesabıma ödenmesini; aksi halde her türlü hukuki yola başvuracağım hususunda tarafınızı ihtar ederim.

Ad -Soyad

Tarih

İmza


Ek: Savcılık Şikayet Dilekçesi ve Soruşturma No. Belirtir Evrak

 
İşçinin tacizi sebebi ile haklı fesih ihtarname örneği

Madde 24/2-d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.


.... NOTERLİĞİNE


Keşideci : Adı Soyadı TC KİMLİK NO

Adresi :

Muhatap : ............................... LTD. ŞTİ.

Adresi :

Konu : Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkımı Kullandığımı bildirir İhtarname.


Firmanız bünyesinde ../../.... tarihinden bu yana sürdürdüğüm mevcut görevimden ............... tarihi itibarı ile 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 24 2/d bendi gereğince firmanızda gerçekleşen ve tutanak altına alınan ancak sonrasında tüm taleplerime rağmen gerekli önlemlerin alınmaması sebebi ile haklı nedenle istifa ediyorum. Bu şartlar altında iş ilişkisinin devamı imkansız hale gelmiştir. Kişiler hakkında ayrıca Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapılmıştır. İlgili evrak ekte yer almaktadır. Ayrıca Kıdem Tazminatı ile diğer hak ve alacaklarımın 3 gün içerisinde maaşımın yattığı banka hesabıma ödenmesini; aksi halde her türlü hukuki yola başvuracağım hususunda tarafınızı ihtar ederim.

Saygılarımla,

Ad -Soyad

Tarih

İmza


Ek: Savcılık Şikayet Dilekçesi ve Soruşturma No. Belirtir Evrak


 
Ücretin ödenmemesi yada eksik ödenmesi sebebi ile haklı fesih ihtarname örneği

Madde 24/2-e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,


.... NOTERLİĞİNE


Keşideci : Adı Soyadı TC KİMLİK NO

Adresi :

Muhatap : ............................... LTD. ŞTİ.

Adresi :

Konu : Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkımı Kullandığımı bildirir İhtarname.


Firmanız bünyesinde ../../.... tarihinden bu yana sürdürdüğüm mevcut görevimden ............... tarihi itibarı ile 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 24 2/e bendi gereğince ücret ve diğer işçilik alacaklarımızın süresinde ve tam bir şekilde ödenmemesi sebebi ile haklı nedenle istifa ediyorum. Bu şartlar altında iş ilişkisinin devamı imkansız hale gelmiştir. Ayrıca Kıdem Tazminatı ile diğer hak ve alacaklarımın 3 gün içerisinde maaşımın yattığı banka hesabıma ödenmesini; aksi halde her türlü hukuki yola başvuracağım hususunda tarafınızı ihtar ederim.

Saygılarımla,

Ad -Soyad

Tarih

İmza


 
İşin durması veya zorlayıcı sebepler nedeniyle ile haklı fesih

Madde 24/3 - İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.


.... NOTERLİĞİNE


Keşideci : Adı Soyadı TC KİMLİK NO

Adresi :

Muhatap : ............................... LTD. ŞTİ.

Adresi :

Konu : Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkımı Kullandığımı bildirir İhtarname.


Firmanız bünyesinde ../../.... tarihinden bu yana sürdürdüğüm mevcut görevimden ............... tarihi itibarı ile 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 24/3 gereğince işin bir haftadan fazla süre ile durmuş olması ve ne zaman çalışmaya başlanabileceği konusunda belirsizlik bulunması sebepleri ile haklı nedenle istifa ediyorum. Bu şartlar altında iş ilişkisinin devamı imkansız hale gelmiştir. Ayrıca Kıdem Tazminatı ile diğer hak ve alacaklarımın 3 gün içerisinde maaşımın yattığı banka hesabıma ödenmesini; aksi halde her türlü hukuki yola başvuracağım hususunda tarafınızı ihtar ederim.

Saygılarımla,

Ad -Soyad

Tarih

İmza

4.468 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page