top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Kamu ihalesi | Kamu İhale Kurumu

Güncelleme tarihi: 30 Kas 2023

Kamu ihalesi nedir?

Kamu ihalesi, Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği iş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesidir.

İdareler yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.


dosya ve klasör

Kamu ihalesi nerede yayınlanır?

Katılımın ve rekabetin artması amacıyla gazetelerde ve internet haber sitelerinde yayınlatılan ihale ilanları, hali hazırda resmi ilan yayınlama hakkına sahip süreli yayınların internet haber sitelerindeki dijital pano (widget) uygulamalarında, ilan portalı ilan.gov.tr ile Elektronik Kamu Alımları Platformunda ekap.kik.gov.tr/EKAP ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendi internet siteleri üzerinden de duyurulmaktadır.

İstisnai olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki tahmini bedelleri her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenen miktarın üç katını aşan ihalelere ilişkin ilanlar Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Basın İlan Kurumu ilan portalında hangi kamu ihale ilanları yer almaktadır?

Resmi ilan portalımızda, kamu kurum ve kuruluşlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre yaptıkları menkul/gayrimenkul satış, kiraya verme, irtifak hakkı tesis etme konularındaki ihale ilanları ile bu kurum ve kuruluşların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaptıkları mal alımı, kiralama ve hizmet alımı, yapım/onarım, inşaat işleri ile ilgili ihale ilanları yayınlanmaktadır.

ilan.gov.tr’de kamu kurum ve kuruluşlarının kendi kanun ya da yönetmelik hükümleri gereğince süreli yayınlarda, yayınlattıkları ihale ilanları ile özel kurum/kuruluşların, ülkemizdeki Kalkınma Ajanslarıyla ortak yaptıkları projelere ilişkin gazetelerde, internet haber sitelerinde yayınlatılan ihale ilanlarına da yer verilmektedir.

Süreli yayınlarda yayınlatılan ihale ilanları, gazetede veya internet haber sitesinde yayınlandığı günden itibaren ihale tarihine kadar ilan portalı ilan.gov.tr’de yer almaktadır.

Yayınlanan kamu ihalelerinde hangi bilgiler yer alır?

İhaleler bağlı bulundukları kanun ve yönetmelikler gereği;

• Yerel veya ulusal basın ile • Yerel idareler hoparlör ilanı ve askıya çıkarılmak suretiyle Ayrıca • Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr • Kamu İhale Kurumu ekap.kik.gov.tr • İhale yapacak kurumların kurumsal internet sitelerinden duyurulur.

Kamu ihale ilanlarında;

• İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası • İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı • Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer • İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi • Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu • Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı • İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı • İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı • Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği • Teklif ve sözleşme türü • Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği • Tekliflerin geçerlilik süresi • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği açıkça ifade edilir.

Kamu ihale usulleri nelerdir?

Kamu ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kanuna tabi olmayan kuruluşların özel yönetmelikleri gereğince; 1- Açık ihale usulü (Bütün istekliler teklif verebilir), 2- Doğrudan temin usulü (Miktarı düşük olup tüzel ya da gerçek kişilerin katılabileceği ihale), 3- Pazarlık usulü (Diğer ihalelerden sonuç çıkmazsa...), 4- Belli istekliler arasında olacak şekilde(Davet Usulü) ile yapılır.

KAMU İHALELERİNE NASIL KATILABİLİRİM?

İhaleye katılım şartları, basın ve diğer yollar ile duyurulan ihale çağrılarında ihalenin bağlı olduğu ve yapıldığı mevzuat hükümlerince belirtilmektedir.

İhale, bir işi ya da malı, birçok istekli arasından en uygun koşullarla yapmayı ya da almayı kabul edene verme işlemidir. İhale, yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil öngörülmeyen ihalelerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreçtir.


Aşağıda EKAP ve İLANBİS üzerinden ihale sorgulayabilir ve ilgilendiğiniz ihale kapsamında gerekli evrak ve dokümanlar ile teminatlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


Son Paylaşılanlar

bottom of page