top of page

E Devlet Uygulamaları

 • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği

Güncelleme tarihi: 7 Ara 2023


Trafik kurallarına uymayan sürücüler, radarlar, mobeseler ve EDS sistemleri gibi denetleme araçlarıyla tespit edilerek araçlarının plakasına ceza yazılabilir. Ancak bazen trafik kurallarına uymanıza rağmen yanlışlıkla ceza alabilirsiniz veya hatalı olduğunu düşündüğünüz bir cezaya itiraz edebilirsiniz. Peki trafik cezalarına nasıl itiraz edilir?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte trafik denetleme konusunda da yenilikler oldu. Radar sistemleri, Mobese ve EDS sistemleri gibi birçok denetleme aracı, hız cezası kontrolleri ve kırmızı ışık ihlallerinin tespit edilmesinde büyük kolaylık sağlıyor. Ancak elektronik sistemlerde yanlışlıklar da olabiliyor. İşlemediğiniz bir trafik cezası aldıysanız itiraz edebilirsiniz.

Trafik cezasını yazan memur, yüz yüze bir ceza yazdıysa itiraz süresi aynı gün başlar. Plakaya yazılan cezada süre, cezanın tebliğ edildiği günden itibaren başlar. Trafik cezasının muhatabına 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi gerekmektedir. Kişi, tebliğ edilen süre içinde 15 gün içinde itiraz etmezse cezası kesinleşir.

Trafik cezasına itiraz için görevli yer yüz yüze veya gıyaben verilen trafik cezaları için Sulh Ceza Mahkemeleridir.

Trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Mahkemesine bizzat ya da UYAP üzerinden dilekçeyle başvurabilirsiniz. Başvuru esnasında itiraz dilekçesi, trafik cezasına ait karar tutanağı, ruhsat fotokopisi, ehliyet fotokopisi, kimlik fotokopisi ve eğer trafik cezası ödendi ise ödeme dekontu gerekir.

Sulh Ceza Mahkemesinde görülen trafik cezasına itiraz davası, bölgenin iş yoğunluğuna göre farklı sürelerde karara çıkmaktadır.

Dilekçe Örneği aşağıda yer aldığı şekildedir. Örneğe ilişkin word dokümanını da aşağıdan indirebilirsiniz.



 

trafik kazası


Trafik Cezaları 2023

2023 yılı için ceza miktarları belirlenen bir kısım Trafik Cezaları aşağıda yer almaktadır.






 • Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 4.064 TL

 • Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 5.096 TL

 • Alkol testine itiraz etme cezası: 8.551 TL

 • Aracı plakasız kullanma: 5.154 TL

 • Çıkma ya da siren kullanmama cezası: 4.064 TL

 • Drift atma cezası: 20.342 TL

 • Engelli için ayrılan yere park etme cezası: 873 TL

 • Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 8.190 TL

 • Emniyet kemeri takmama cezası: 436 TL

 • Emniyet şeridini ihlal etme cezası: 4.064 TL

 • Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma: 951 TL

 • Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşmak: 1.979 TL

 • Hız sınırını %50 oranından fazla aşma: 4.064 TL

 • Kırmızı ışıkta geçme cezası: 951 TL

 • Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 951 TL

 • Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 1.671 TL

 • Seyir halinde cep telefonu kullanma: 951 TL

 • Sahte plaka kullanma cezası: 20.302 TL

 • Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama: 642 TL

 • Takip mesafesine uymama cezası: 436 TL

 • Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası: 436 TL

 • Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası: 20.977 TL

 • Yasak yerde sollama yapma cezası: 951 TL

 • Yayaya öncelik vermeme cezası: 888 TL

 • Yetki dışı siren kullanımı cezası: 4.064 TL

 • Yönetmeliğe aykırı plaka kullanma cezası: 1.671 TL


Sürücü Belgesi ve Araç Plakasına Yazılan Trafik Ceza Sorgulama

Sürücü Belgesi ve Araç Plakasına Yazılan Trafik Ceza Sorgulama işlemleri, E Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Bu sorgu sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden para cezalarına ilişkin ödemeler yapılabilmektedir. Trafik ceza sorgulama hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki düğmeye tıklayarak E Devlet Para Cezası Sorgulama işlemleri ile ilgili yazmış olduğumuz makalemize erişebilirsiniz.



 

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıda Sulh Ceza Hakimliğine trafik cezası itiraz dilekçesi olarak sunulabilecek bir örnek yer almaktadır.


........SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesinin adı yazılacak.)

İTİRAZ EDEN : TC Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri Ad Soyad ve adres bilgileri yazılmalıdır. İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20.. İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../.../20.. İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn: Bursa)Trafik denetleme şube müdürlüğü, .....Amirliği’nin .... tarih ..... seri,....sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında. AÇIKLAMALALAR : 1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu’nun ....maddesi hükmüne istinaden "...." suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam ..... TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, ../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. 2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20... tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir. "Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler” hakkında yönetmeliğin "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi; "Karayolları trafik kanununun 116. maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar; a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir. Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir. Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10. gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder. 3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan ".............." suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır. Bu nedenle söz konusu yönetmeliğin 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır. SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../....

İTİRAZ EDEN Adı ve Soyadı İmza

EK : 1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, ...... amirliği`nin .... tarih ....seri,... sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi. 2- ..... plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi. 3-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen Karar. 4- Nüfus cüzdanı sureti.

 

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği Word

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği Word belgesini aşağıdan indirebilirsiniz. Belge üzerinden gerekli bilgileri doldurarak yetkili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçenizi sunabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki içinde bulunduğunuz durumu en doğru ve açık şekilde ifade edebilecek kişi avukattır. Yine de itiraz dilekçesi kapsamında durumunuzu ifade ederek bir avukattan yardım almanız daha doğru olacaktır.

trafik cezası itiraz otomasyon
.docx
Download DOCX • 16KB


3.363 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


Son Paylaşılanlar

bottom of page