top of page

E Devlet Uygulamaları

YIKIM KARARI: İmar Kanunu Ruhsatsız Yapılar

Güncelleme tarihi: 15 Haz

YIKIM KARARI: Yıkım kararı nedir?

Yıkım kararı; ruhsatsız, ruhsata veya eklerine yada mevzuata aykırı olarak inşa edilen proje ve yapıların ruhsata uygun hale getirilememesi yahut getirilemeyecek olması neticesinde ortadan kaldırılması ve yıkımı, yıktırılması yönünde idarece verilen bir karardır.

YIKIM KARARI: Ruhsata aykırılığın tespiti kim tarafından yapılır?

yıkım kararı tehlikeli bölge

Ruhsata aykırılıklar belediyeler yada valiliklerce tespit edilebilir. Bu tespit;

  • İdarece tespit,

  • fenni mesulce tespit

  • ihbarı

  • herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine yapılabilir. o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

YIKIM KARARI: Ruhsata aykırılığın tespiti nasıl tebliğ edilir?

Ruhsata aykırılığın tespiti sonucu inşaatın durdurulması, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.

YIKIM KARARI: Ruhsata aykırılığın tapu kaydına işlenmesi

Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz.

YIKIM KARARI: Ruhsata aykırılık tapu kaydından nasıl silinir?

Durdurma kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.

YIKIM KARARI: Ruhsata uygun hale getirmek için verilen süre ne kadardır?

Durdurma kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Bu süre içerisinde ruhsata uygun hale getirilmeyen yapılar hakkında yıkım kararı alınmaktadır.

YIKIM KARARI: Yıkım kararı nasıl alınır ve yıkım masrafları nasıl karşılanır?

Tüm süreçler sonucunda yeniden ruhsata uygun hale getirilemeyen ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

YIKIM KARARI: Belediye yıkım kararını uygulamıyor ne yapmak gerekir?

Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında YIKIM KARARI alınmayan yapılar ile hakkında YIKIM KARARI alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir.

YIKIM KARARI: Ruhsata bağlanamayacağı belli yapılarda nasıl işlem yapılır?

İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkrada düzenlenen bir aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır.

YIKIM KARARI: Yıkım Kararına İtiraz ve İptal Davası

Öncelikle YIKIM KARARI veren idareye başvurularak bu kararın kaldırılması talebinde bulunulmalıdır. Başvurulan idare bir cevap vermez veya olumsuz cevap verirse idare mahkemesinde dava açılabilir. Açılan bu dava bir iptal davası niteliğindedir ve davaya bakmakla yetkili olan mahkeme, yapının bulunduğu yer mahkemesidir.

Adapazarı imar durumu sorgulama

Adapazarı belediyesi E- Devlet üzerinden imar durumu sorgulama hizmeti sağlamaktadır. Bu anlamda yaşadığınız binanın yada satın almak istediğiniz taşınmazların imar durumlarını aşağıdaki düğme ile gideceğiniz linkten sorgulayabilirsiniz.


İMAR KANUNU YIKIM KARARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar:

Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) (3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

(Ek cümleler:14/2/2020-7221/10 md.) Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz. (4)

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır.

(Değişik cümle:14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

(Ek cümleler:14/2/2020-7221/10 md.) Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında YIKIM KARARI alınmayan yapılar ile hakkında YIKIM KARARI alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

(Ek fıkra:29/11/2018-7153/15 md.) İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkrada düzenlenen bir aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır.


101 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page