top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

İtirazın İptali Nedir? itirazın iptali dava dilekçesi

Güncelleme tarihi: 13 Ara 2023


İtirazın iptali davası, Türk hukuk sisteminde önemli bir yere sahip olan bir hukuki süreçtir. Bu makalede, İtirazın İptali Davası'nın niteliği, yargılama usulü, açma süresi, zamanaşımı, takibe sıkı sıkıya bağlılık ilkesi, icra inkar tazminatı, görevli ve yetkili mahkeme, süresinde açılmamasının sonuçları ve ıslah gibi önemli konuları ele alarak, bu süreci detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.


kağıt kalem


 

İTİRAZIN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


SAKARYA (…) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

İcra Müdürlüğü : Sakarya 1. İcra Müdürlüğü 2023/1023 Esas Sayılı Dosya

İTİRAZIN İPTALİNİ İSTEYEN

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVA DEĞERİ :…………….. TL

KONU : Davalı (İcra Müdürlüğü Dosyası borçlusu) tarafından yapılan …/…./2023 tarihli itirazın iptali, takibin devamına karar verilmesi ve alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizin sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR

  1. Davalı tarafın İcra Müdürlüğü’ ne yapmış olduğu itiraz haksız ve kötü niyetlidir. Şöyle ki 07.11.2022 tarihinde davalıya tarafıma ait ekte belgelerini sunduğum ürün teslim edilmiş, faturası da kendisine gönderilmiştir. Sevk işlemlerine ve faturanın iletildiğine ilişkin tebliğ ve belgeler ektedir. Fatura içeriğine davalı tarafından itiraz edilmemiş fakat ödeme işlemi de süresi içerisinde davalı tarafından yapılmamıştır.

  2. Davalı taraf tüm ihtarlarıma rağmen borcunu ödememiş olduğundan dolayı kendisi hakkında Sakarya 1.İcra Müdürlüğü’ nün 2023/1023 E. sayılı dosyası kapsamında takibe geçilmiş olup; davalı tarafından ödeme emrine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vs. ilgili mevzuat

DELİLLER :İcra Müdürlüğü dosyasının celbi, …/…/… tarihli fatura, sevk belgeleri, mail yazışmaları, tanık, bilirkişi raporu, yemin, keşif ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

1-Davamızın KABULÜNE, İtirazın İPTALİNE ve TAKİBİN DEVAMINA; Asıl alacağın %20’ sinden aşağı olmamak üzere, davalı aleyhine İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNE; yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasını karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

DAVACI (ALACAKLI)/VEKİLİ

EKLER:

1-Faturalar, sevk belgeleri, ödeme emrine itiraz dilekçesi, mail çıktıları


 

- itirazın iptali dava dilekçesi dikkat edilmesi gerekenler -


İtirazın iptali Davasının ve itirazın iptali dava dilekçesinin niteliği


İtirazın iptali davası, ilamsız icra takibine borçlunun yapmış olduğu itiraz neticesinde açılan bir alacak davasıdır. Bu davada, itirazın iptali dava dilekçesinde yer alacak dava konusu alacak miktarı ilamsız icra takibinde itiraz olunan alacak kadardır. İtiraz olunan alacak miktarının ispatı ile icra takibine yapılan itirazı ortadan kaldırarak takibin devamını amaçlamaktadır.


İtirazın İptali Davası Yargılama Usulü


Türk hukuk sisteminde yargılama usulü; yazılı yargılama ve basit yargılama olmak üzere ikiye ayrılır. İtirazın iptali davası, yargılama usulü bakımından genel hükümlere tabidir. Bu anlamda takip konusu alacak hangi mahkemede dava edilebilecek ise; itirazın iptali dava dilekçesi ile itirazın iptali de o mahkemeden talep olunur. Yargılama usulü de dava edilecek mahkeme ve davanın niteliğine göre değerlendirilir.

Örneğin, işçilik alacağına ilişkin bir takip yapılmışsa; itirazın iptali İş Mahkemeleri'nde görülecektir ve dava basit yargılama usulüne göre yürütülür.

Ticari bir alacak bakımından başlatılmış bir takip söz konusu ise; itirazın iptali Ticaret Mahkemeleri'nde görüleceğinden yazılı yargılama usulüne tabi olacaktır.


İtirazın İptali Davası Açma Süresi veya Hak Düşürücü Süre


İtirazın iptali davası açma süresi, itirazın alacaklıya tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 yıldır. Bu süre hak düşürücü süre olduğundan bu süre içerisinde dava açılmaması halinde yaptığı ilamsız takip düşer, icra takibi bakımından işlem yapılamaz ve alacak bu yolla tahsil edilemez.


İtirazın İptali Davasının Takibe Sıkı Sıkıya Bağlılığı İlkesi


İtirazın iptali davası, takibe sıkı sıkıya bağlılık ilkesi gereği, takip konusu alacak miktarı ve takip dayanağı delillerle sınırlı olmak üzere incelenir. Nitekim itirazın durumu ile ilgili değerlendirme yapan mahkeme dava sonucuna göre taraflar lehine yada aleyhine icra inkar tazminatına hükmetmektedir.


İtirazın İptali Davası İcra İnkar Tazminatı


İtirazın iptali davası sonucunda kararda lehine hüküm verilen taraf, icra inkar tazminatı itirazın iptali dava dilekçesi ile talep edilebilir. Bu tazminat, davanın haksız yere açıldığı, haksız itiraz söz konusu olduğu hususları değerlendirilerek mahkemece hüküm altına alınır. Alacağın likit olması şartıyla itirazın iptali davası sonunda borçlunun itirazının kısmen kabulü halinde dahi, kabul edilen kısım bakımından icra inkar tazminatına hükmedilmelidir. İcra inkâr tazminatı hüküm altına alınan alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz. İcra inkar tazminatı, asıl alacak bakımından söz konusu olur. İşlemiş faiz isteği yönünden icra inkar tazminatına hükmedilmesi mümkün değildir.


İcra inkar tazminatı alacağın likit olması


Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için, ya alacağın gerçek miktarının belli ve sabit olması ya da borçlusu tarafından belirlenebilmesi için bütün unsurların bilinmesi veya bilinmesinin gerekmekte olması; böylece, borçlunun borç tutarını tahkik ve tayin etmesinin mümkün bulunması; başka bir ifadeyle, borçlunun yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda olması gerekir. Bu koşullar yoksa, likit bir alacaktan söz edilemez.


İtirazın İptali Davasında Görevli Mahkeme


İtirazın iptali davasında görevli mahkeme, takip konusu alacak hangi mahkemede dava edilebilecek ise; o mahkemeden talep olunur.

Örneğin;

  • İşçilik alacağına ilişkin bir takip yapılmışsa; itirazın iptali İş Mahkemeleri'nde görülecektir.

  • Ticari bir alacak bakımından başlatılmış bir takip söz konusu ise; itirazın iptali Asliye Ticaret Mahkemeleri'nde görülecektir.

  • Kira alacağına ilişkin bir takip yapılmışsa; Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülecektir.


Süresinde İtirazın İptali Davası Açılmamasının Sonuçları


İtirazın iptali davası, süresi içinde açılmazsa, bu süre hak düşürücü süre olduğundan yapılan ilamsız takip düşer, icra takibi bakımından işlem yapılamaz ve alacak bu yolla tahsil edilemez.


İtirazın İptali Davasında Islah


Dava sırasında eksik veya yanlış olan herhangi bir husus, tarafların ıslah hakkını kullanarak düzeltilebilir. Bu anlamda İtirazın İptali Davasında Islah yapılabilir. Bu ıslahla;

  • Dava Alacak Davasına Dönüştürülebilir. Örn: Dava, davacının davalı şirketten olan alacağının tahsiline yönelik “itirazın iptali” istemi iken, yargılama sırasında verilen “ıslah” dilekçesi ile dava sebebi “alacak davası” olarak değiştirilmiş bulunmakla, sonucuna göre karar verilmelidir.

  • İtiraz edilen takip alacağının üzerinde alacak talep edilebilir. Örn: İtirazın iptali davasında dava konusunun ıslah yoluyla arttırılması mümkün olup, bu halde arttırılan kısım yönünden tahsil şeklinde hüküm kurulması gerektiği kabul edilmektedir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13.10.2020 tarih, 2010/9-424 esas, 2010/511 sayılı kararı).

Sonuç


İtirazın iptali davası, mahkeme kararlarına karşı haklarını savunmak isteyen bireylerin başvurabileceği bir hukuki süreçtir. Bu makalede, davaya dair önemli konuları ele aldık. Ancak her dava benzersizdir, bu nedenle bir hukukçuyla görüşmek her zaman en iyisi olacaktır.
264 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page