top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

İİK 68: itirazın kaldırılması dava dilekçesi

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2023

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

kağıt kalem dilekçe

İtirazın kaldırılması davası, Alacaklının borca yada imzaya yada hem borca hem de imzaya ilişkin itirazını bertaraf etmeye yönelik icra mahkemesi tarafından görülecek bir davadır. İcra mahkemesi incelemesini dar yetkili olması sebebi ile genel mahkemelere göre çok daha hızlı sürede sonuçlandırır.

Alacağına kısa sürede kavuşmak isteyen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren 68 normunda belgeye sahip olması halinde bu yola başvurabilir.

İİK Madde 68 aşağıda yer almaktadır.


İİK MADDE 68: itirazın kaldırılması


Madde 68 – (Değişik: 18/2/1965-538/38 md.) (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/16 md.) Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.

Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemezse icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verir. İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut belgeye müstenit ise itirazın kaldırılması talebi reddolunur. Borçlu murisine ait bir alacak için takibedilmekte olup da, terekenin borca batık olduğunu ileri sürerse bu hususta ilam getirmesi için kendisine münasip bir mühlet verilir. Bunun dışında itirazın kaldırılması talebinin kabul veya reddi için ileri sürülen iddia ve savunmalar bekletici mesele yapılamaz. (Değişik: 9/11/1988-3494/2 md.) Borçlunun gösterdiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse hakim, 68/a maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kaldırılması talebini reddeder ve alacaklıyı sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve alacaklı bu davada alacağını ve imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederse bu ceza kalkar. Alacaklı duruşmada bizzat bulunmayıp da imza vekili tarafından reddolunduğu takdirde vekil mütaakıp oturumda müvekkilini imza tatbikatı için hazır bulundurmaya veya masraflarını vererek davetiye tebliğ ettirmeye mecburdur. Kabule değer mazereti olmadan gelmiyen alacaklı borçlunun dayandığı belgede yazılı miktar hakkındaki itirazın kaldırılması talebinden vazgeçmiş sayılır. (Ek fıkra: 6/6/1985-3222/6 md.; Değişik: 9/11/1988-3494/2 md.) (Değişik birinci cümle: 17/7/2003-4949/16 md.) İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi hâlinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.(1)


68 normunda belge


68 normunda belge, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belge anlamına gelmektedir. Bu belge borcu ve borç ilişkisini tasdik eder nitelikte olduğundan, alacaklı böyle bir belgeye sahipse alacağın tahsili bakımından kısa vadede netice almaya yönelik eylemler içerisine girişebilir.

Alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre geçtikten sonra itirazın kaldırılması talep edilmemişse yeniden ilamsız takip yapılamayacaktır.


İcra Mahkemesi Bekletici Mesele


Borçlu murisine ait bir alacak için takip edilmekte olup da, terekenin borca batık olduğunu ileri sürerse bu hususta ilam getirmesi için kendisine münasip bir mühlet verilir. Bunun dışında itirazın kaldırılması talebinin kabul veya reddi için ileri sürülen iddia ve savunmalar bekletici mesele yapılamaz.


İcra İnkar Tazminatı


İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi hâlinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.


Para Cezası


Borçlunun gösterdiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse hakim, 68/a maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kaldırılması talebini reddeder ve alacaklıyı sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.


Genel Mahkemede Dava Açılması


Alacaklı genel mahkemede dava açarsa bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve alacaklı bu davada alacağını ve imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederse bu ceza kalkar. Alacaklı duruşmada bizzat bulunmayıp da imza vekili tarafından reddolunduğu takdirde vekil mütaakıp oturumda müvekkilini imza tatbikatı için hazır bulundurmaya veya masraflarını vererek davetiye tebliğ ettirmeye mecburdur. Kabule değer mazereti olmadan gelmiyen alacaklı borçlunun dayandığı belgede yazılı miktar hakkındaki itirazın kaldırılması talebinden vazgeçmiş sayılır.


İtirazın Kaldırılması Davası İmza İncelemesi

Kabule değer mazereti olmadan gelmiyen alacaklı borçlunun dayandığı belgede yazılı miktar hakkındaki itirazın kaldırılması talebinden vazgeçmiş sayılır.


 

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVA DİLEKÇESİ

SAKARYA ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İcra Dosya Bilgisi: Sakarya ….. İcra Müdürlüğü

2023/….. E.

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

TALEP EDEN

ALACAKLI : B….. A….. (T.C.:………..)

ADRES :

VEKİL :

ADRES :

KARŞI TARAF

(BORÇLU) : C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES :

DAVA DEĞERİ :……………………..TL

TALEP KONUSU : Sakarya …. İcra Müdürlüğü’ nün 2023/….. E. sayılı dosyası kapsamında borca itiraz etmiş olan karşı taraf (borçlunun) itirazının kesin olarak kaldırılması ve alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminat ödemesine hükmedilmesi talebimizin sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Borçlu taraf, itirazın kaldırılmasını talep eden alacaklıdan 17.04.2023 tarihinde mal alınmış, karşılığında Sakarya… Noterliği’ nin …. Yevmiye …. Tarihli belgesinden de görüleceği üzere 20.04.2023 tarihinde alacaklıya 200.000 TL ödeme yapacağına dair imzası Noterlikçe tasdik edilen senet vermiştir.

  2. İcra İflas Kanunu Madde 68: “Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir.” Hükmü kapsamında, vadesinde ödenmeyen imzası Noterlikçe tasdik edilen, kayıtsız ve şartsız bir borç tanımasını ihtiva eden söz konusu senet tarafımızca Sakarya …. İcra Müdürlüğü’ nün 2023/…. E. sayılı dosyası kapsamında takibe konulmuştur.

  3. Bahse konu takip kapsamında gönderilen ödeme emrine karşı borçlu tarafça haksız ve hukuka aykırı olarak borca itiraz edilmiştir. Belirtilen sebepler ile işbu davaya açma gerekliliği doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :İİK (68, 68/A ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER :

Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı kalmak kaydı ile;

1-Sakarya …..İcra Müdürlüğü’ nün 2023/….. E. Sayılı dosyası (İcra Müdürlüğünden celbedilecektir.)

2-Takip Talebi, Ödeme Emri, Takibe Dayanak Senet (İcra Müdürlüğünden celbedilecektir.)

3-Bilirkişi raporu (Mahkemece takdir olunması halinde)

4-Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

Karşı tarafın Sakarya …. İcra Müdürlüğü’ nün 2023/….. E. sayılı dosyası kapsamında yapmış olduğu borca itirazın kesin olarak kaldırılmasına ve takibin devamına; borçlu karşı tarafın, alacak miktarının %20’sinden aşağı olmayan bir tazminata mahkum edilmesine; yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı borçluya yükletilmesine dair karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

İtirazın Kaldırılmasını Talep Eden

Alacaklı Vekili

212 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page