top of page

E Devlet Uygulamaları

Reddi Miras - Mirasın Reddi

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023


Reddi Miras - Mirasın Reddi Nedir?


Miras, birçok kişi için önemli bir konudur ve genellikle aile ilişkilerini etkiler. Ancak bazen, mirası reddetme ihtiyacı doğar. Bu makalede, reddi mirasın temel kavramlarına odaklanacağız ve bu sürecin nasıl işlediğini inceleyeceğiz.

Reddi Miras, bir kişinin, kendisine düşen mirası istememe hakkını ifade eder. Bu durum genellikle hukuki süreçleri içerir ve bir dizi formel adım gerektirir. Red yetkisi, miras bırakan kişinin mirasçılarına tanınan bir haktır.


kum tanecikleri

Kimler Reddi Miras Yapamaz?


Herkesin reddi miras yapma hakkı yoktur. Belirli durumlar ve yasal sınırlamalar vardır. TMK Madde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Miras Nasıl Yapılır?


Bazı durumlarda, mirasçı borçlu olabilir. Bu durumda, reddi miras süreci nasıl işler? Borçların etkisi nedir ve hukuki işlemler nelerdir? hususları miras konusunda çok önemli detaylardır. TMK Madde 605- 2. Cümle bu durumu "Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır." şeklinde açıkça ifade etmiştir. Kişi kendisine tanınan normal süre içerisinde sebepsiz bir şekilde mirası reddetmezse; kanunda da belirtildiği gibi ""Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır." hükmü kapsamında mirasçının borç durumu değerlendirilerek miras reddedilebilir.


Reddi Miras Yapanın Çocuğunun Durumu


Bir kişi mirası reddettiğinde, bu kararın çocukları üzerindeki etkileri nelerdir? Çocukların hukuki durumu nasıl şekillenir? konularında kanun yine açıkça Mirasçılardan biri tarafından ret başlıklı TMK Madde 611- "Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır." hükmü ile Sonra gelen mirasçılar yararına ret başlıklı TMK Madde 614- "Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler. Bu takdirde ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bunun üzerine miras, iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir." hükümleri kapsamında değerlendirilebilir.

Bu anlamda mirasın reddi kapsamında eksiksiz işlem yapmak için mirası reddeden kişinin alt soyunun da bu işlemlere dikkat etmesi gerekmektedir.


Reddi Mirasın Süresi Nedir?


Reddi miras başvurusu için belirli bir süre vardır. TMK Madde 606'da bu süre "Miras, üç ay içinde reddolunabilir." hükmü ile 3 ay olarak belirlenmiştir.

Süre kadar sürenin ne zaman başlayacağı da çok önemlidir. Kanun maddesinin devamında bu hususta:

"Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar." şeklinde durumu açıklamıştır.


Noterden Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras işlemleri noter aracılığıyla nasıl gerçekleşir? Gerekli belgeler nelerdir ve adımlar nelerdir? merak edilen konularsa da TMK kapsamında mirasın reddi hususu ancak Sulh Hukuk Mahkemelerinde gerçekleştirilmektedir. Bu husus çok karıştırılmaktadır.

Karıştırılma sebebi ise muris vefat etmeden önce mirasçıları saklı paylarından yada miras paylarından ivazlı yada ivazsız olarak noterde feragat işlemi gerçekleştirebilmesi sebebiyledir.

Vefat işlemleri sonrası gerçekleştirilecek reddi miras süreci yalnızca mahkemelerde görülebilir.


Kardeşlerden Birinin Reddi Miras Yapması Durumunda

Eğer kardeşlerden biri mirası reddederse, bu durum aile içinde nasıl etkiler yaratır? Paylaşım ve mirasçı hakları nasıl şekillenir? sorularının cevabını yine Mirasçılardan biri tarafından ret başlıklı TMK Madde 611- "Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır." hükmü üzerinden değerlendirebiliriz. Kardeş yasal mirasçı ise öncelikle bu süreç bakımından çocuklarının yani alt soyunun durumu değerlendirilir ve bu süreç sonrasında kendisi sağ değilmiş gibi işlem yapılır.


Borcum Var, Reddi Miras Yapabilir Miyim?

Borçlu bir mirasçı, mirası reddedebilir mi? Reddi miras istisnaları nelerdir? sorularının cevabını yine Ret hakkının düşmesi başlıklı TMK Madde 610- "Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez. Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz." hükmünü değerlendirerek yapabiliriz. Mirasçı "Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden" vasıflarını taşıyorsa yahut bu tip işlemler yapmışsa mirası reddedemeyecektir.

Ancak böyle bir durumun söz konusu olmaması halinde reddi miras yapılabilecektir. Burada önemli olan husus borçlu mirasçının mirası gerçekten reddedip etmediği, bu yolla borçlularının alacaklarına kavuşmalarını engellemeye çalışıp çalışmadığı hususlarıdır. Dürüst davranma başlıklı TMK Madde 2 - Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. hükmünü içerir. Bu anlamda dürüstlük kuralına aykırı olduğu tespit edilen işlemler bakımından problem yaşanma ihtimali söz konusu olabilir.


Mirasın Reddi Reddi Miras Kapsamında İlgili Diğer Hükümler

1. Ret hakkı

Madde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

2. Süre

a. Genel olarak

Madde 606- Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

b. Terekenin yazımında Madde 607- Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.

3. Ret hakkının geçmesi

Madde 608- Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer. Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin mirasbırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez. Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

4. Reddin şekli

Madde 609- Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.36 36 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 139 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

II. Ret hakkının düşmesi

Madde 610- Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez. Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

III. Mirasçılardan biri tarafından ret

Madde 611- Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.

IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret

1. Genel olarak

Madde 612- En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi

Madde 613- Altsoyun tamamının mirası reddetmesi hâlinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.

3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret

Madde 614- Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler. Bu takdirde ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bunun üzerine miras, iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.

V. Ret süresinin uzatılması

Madde 615- Önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir.

VI. Vasiyetin reddi

Madde 616- Vasiyet alacaklısının vasiyeti reddetmesi hâlinde, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, bu redden vasiyet yükümlüsü yararlanır.

VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması

Madde 617- Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler. Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir. Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

VIII. Ret hâlinde sorumluluk

Madde 618- Ödemeden âciz bir mirasbırakanın mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar. Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle âdet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır. İyiniyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar.


Reddi Miras Dilekçesi Örneği

Reddi miras için gerekli formaliteler ve bir dilekçe nasıl hazırlanır? İşte bir örnek dilekçe ve incelenmesi gereken noktalar.


REDDİ MİRAS DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : Adı Soyadı (TC Kimlik No)

MURİS : Adı Soyadı (TC Kimlik No)

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : Mirasın reddi talebimizin sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Muris, Adı Soyadı (TC Kimlik No) , .../.../.... Tarihinde vefat etmiştir.

  2. Geriye kalan mirasçısı olarak murise ait taşınır, taşınmaz, borç, alacak ve nakit para gibi aktif ve pasifleri kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmemekteyim.

  3. Muristen kalan miras payımın tamamının reddine karar verilmesini talep etmekteyim.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Ölüm belgesi, bilirkişi, nüfus kayıtları ve ilgili deliller.

TALEP SONUCU : Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakan Adı Soyadı (TC Kimlik No)’ın mirasını reddettiğimin tespitini ve tescilini talep ederim.

Saygılarımla,

Davacı

İsim/Soy İsim

(İMZA)

EK: Ölüm Belgesi

EK: Veraset İlamı

81 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page