top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Vasi Atanma - Vasi Tayini Dilekçe Örneği

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

VASİ ATANMA - VASİ TAYİNİ VE VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER

Türk Medeni Kanununda vasi atanmasını - vasi tayinini yani vesayeti gerektiren haller kanunda açıkça belirtilmiştir.

Aşağıda birer başlık halinde kanun metninde de yer aldığı şekli ile vesayeti gerektiren haller belirtilmiştir. Aşağıda yer alan Vasi Tayini Dilekçe Örneğinden yararlanırken bu sebeplerin varlığı halinde ilgili evrakları da ekleyerek bu sebeplerden de faydalanabilirsiniz.


 

küçüklük fotoğraf
> Bir vesayet sebebi olarak Küçüklük

Madde 404- Velâyet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır. Görevlerini yaparlarken vesayeti gerektiren böyle bir hâlin varlığını öğrenen nüfus memurları, idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.
ilaç ve madde bağımlılığı


> Bir vesayet sebebi olarak Kısıtlama

Kısıtlama; Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı ceza yada istek üzerine kişinin fiil ehliyetinin sınırlandırılmasıdır.


 

Kısıtlama Sebepleri

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı

Madde 405- Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır. Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.

Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim

Madde 406- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.

Özgürlüğü bağlayıcı ceza

Madde 407- Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür.

İstek üzerine vesayet

Madde 408- Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.

 

Vasi Tayini Dilekçe Örneği


……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI          :

ADRES :

DAVALI          : Hasımsız

DAVA KONUSU  : Vasi Atanması Talebi

VASİ TAYİNİ İSTENEN :

HUKUKÎ NEDENLER : TMK, HMK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER : Nüfus kaydı, sağlık kurulu raporu, tanık ve her türlü yasal delil.

AÇIKLAMALAR                  :

1) Annem ………… hakkında …………….. Hastanesi tarafından …………….. tarih ve ……….sayılı sağlık kurulu raporu tanzim edilmiş ve kendisinin ……… olduğu tespiti yapılmıştır. Annemde mevcut bulunan sağlık sorunu kendisini ve işlerini idare etmekten kendisini men etmektedir. Anılan rahatsızlık sebebiyle tarafı olduğu hukukî işlemlerin sorumluluğunu taşıma ve mahiyetini anlama yeterliliğinden uzaktır.

2) Annemin yukarıda anılan sağlık sorunları nedeniyle kendisi yerine bu işlemleri yapacak bir vasiye ihtiyacı bulunmaktadır. Benim bakım ve gözetimim altında bulunan annem ………’ vasi olarak atanmam için mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

NETİCE ve TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenler ve mahkemenizce resen nazara alınacak hususlar çerçevesinde;

Annem ……………………………. için vasi olarak tayin edilmem yönünde karar verilmesini arz eder, saygılarımı sunarım. …./…./2021

DAVACI

Adı ve Soyadı

İmza

EK:

1- Sağlık Raporu,

2- Nüfus Kayıt Örneği

3- Kimlik Fotokopisi

 

Vasinin İzin Almaksızın yapamayacağı işler:

Vasi bazı işlemleri gerçekleştirmeden önce kanunen belirlenmiş vesayet makamı ve denetim makamı olan mahkemelerden İzin almak durumundadır.

TMK Madde 397- "Kamu vesayeti, vesayet makamı ve denetim makamından oluşan vesayet daireleri tarafından yürütülür. Vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir." hükmü uyarınca Vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemesi, Denetim makamı ise Asliye Hukuk Mahkemesidir.

İzin gerektiren haller aşağıda listelenmiştir.

Hukuki ve Cezai Sorumluluk doğmaması adına bu konularda yapılacak işlemlere dikkat etmek çok önemlidir.

Vesayet makamından İzin

Madde 462- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir:

1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması,

2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi,

3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri,

4. Ödünç verme ve alma,

5. Kambiyo taahhüdü altına girme,

6. Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması,

7. Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,

8. Acele hâllerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması,

9. Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması,

10. Borç ödemeden aciz beyanı,

11. Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,

12. Çıraklık sözleşmesi yapılması,

13. Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna yerleştirilmesi,

14. Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi.

Denetim makamından izin

Madde 463- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da izni gereklidir:

1. Vesayet altındaki kişinin evlât edinmesi veya evlât edinilmesi,

2. Vesayet altındaki kişinin vatandaşlığa girmesi veya çıkması,

3. Bir işletmenin devralınması veya tasfiyesi, kişisel sorumluluğu gerektiren bir ortaklığa girilmesi veya önemli bir sermaye ile bir şirkete ortak olunması,

4. Ömür boyu aylık veya gelir bağlama veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yapılması,

5. Mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması,

6. Küçüğün ergin kılınması,

7. Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması.
399 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page