top of page

E Devlet Uygulamaları

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) Birinci Kitap Madde Gerekçeleri

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023

Türk Ceza Kanunu Birinci Kitap 3 kısım ve 11 bölümden oluşur. Her bir kısım ve ilgili bölümler aşağıda listelenmiştir. Her bir bölüm altında yer alan madde başlıkları da sırasıyla belirtilmiştir. Birinci Kitap; Ceza Hukukunun temel ilkelerini, uygulama alanını, ceza sorumluluğunun esaslarını, bu sorumluluğun sınırlarını, suçun işleniş biçimlerini, cezai yaptırım ve uygulanabilecek güvenlik tedbirlerini ve cezanın bireyselleştirilmesi ile ceza ve davanın düşmesi ile ilgili temel kavramları açıklamaktadır.

Rahatlıkla okunması ve aranılanın bulunmasının kolay olması amacı ile de metin oluşturulurken genişletilebilir liste yöntemi tercih edilmiştir.


kanun avukat


BİRİNCİ KISIM : Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı


Birinci Bölüm :Temel İlkeler ve Tanımlar (Madde 1-6)

İkinci Bölüm : Kanunun Uygulama Alanı (Madde 7-19)


İKİNCİ KISIM : Ceza Sorumluluğunun Esasları


Birinci Bölüm : Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir (Madde 20-23)


İkinci Bölüm : Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler (Madde 24-34)

Üçüncü Bölüm : Suça Teşebbüs (Madde 35-36)

Dördüncü Bölüm : Suça İştirak (Madde 37-41)

Beşinci Bölüm : Suçların İçtimaı (Madde 42-44)


ÜÇÜNCÜ KISIM : Yaptırımlar


Birinci Bölüm : Cezalar (Madde 45-52)

İkinci Bölüm : Güvenlik Tedbirleri (Madde 53-60)


Üçüncü Bölüm : Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi (Madde 61-63)

Dördüncü Bölüm : Dava ve Cezanın Düşürülmesi (Madde 64-75)


Madde 1 Gerekçesi

MADDE 1.– Ceza kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine derin bi­çimde müdahale eden yaptırımları içermektedir. Bu nedenledir ki bir ülke­deki ceza kanununa hâkim felsefe, değer ve ilkeler, o ülkedeki siyasî rejimin niteliğini gösterir. Nitekim tarihte ve günümüzde totaliter devletler, ideolo­jilerini benimsetmek ve rejimi ayakta tutmak için ceza kanunları yoluyla kişi hak özgürlüklerini ya geniş biçimde sınırlandırmışlar ya da ortadan kaldır­mışlardır. Demokratik hukuk devletleri ise ceza kanunlarının kötüye kulla­nılmasını önlemek için, bu kanunların temel ilkelerine anayasalarında yer vermektedirler. Yine insanların adaletsiz ve haksız biçimde ceza ve tedbir­lere maruz kılınmaması amacıyla başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere bir çok uluslararası söz­leşme ve belgede bireyi ceza kanunlarının keyfi uygulanmalarına karşı gü­vence altına alan hükümlere yer verilmiştir. Bu sözleşmelere taraf olan ül­kemizin Anayasasında da aynı esaslar öngörülmüş olduğundan, ceza kanu­nunun amacını tanımlayan maddeyle, bireyin sahip bulunduğu hukukî de­ğerler, hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ön plana çıkarılmıştır. Böy­lece kanunun özgürlükçü karakteri vurgulanmakta, bunun yanında bire­yin; adalet ve güvenliğin sağlandığı bir toplumda yaşama hakkının gereği olarak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlen­mesi, ceza kanunun temel amaçları arasında sayılmaktadır.

Madde 2 Gerekçesi

Madde 3 Gerekçesi

Madde 4 Gerekçesi

Madde 5 Gerekçesi

Madde 6 Gerekçesi

Madde 7 Gerekçesi

Madde 8 Gerekçesi

Madde 9 Gerekçesi

Madde 10 Gerekçesi

Madde 11 Gerekçesi

Madde 12 Gerekçesi

Madde 13 Gerekçesi

Madde 14 Gerekçesi

Madde 15 Gerekçesi

Madde 16 Gerekçesi

Madde 17 Gerekçesi

Madde 18 Gerekçesi

Madde 19 Gerekçesi

Madde 20 Gerekçesi

Madde 21 Gerekçesi

Madde 22 Gerekçesi

Madde 23 Gerekçesi

Madde 24 Gerekçesi

Madde 25 Gerekçesi

Madde 26 Gerekçesi

Madde 27 Gerekçesi

Madde 28 Gerekçesi

Madde 29 Gerekçesi

Madde 30 Gerekçesi

Madde 31 Gerekçesi

Madde 32 Gerekçesi

Madde 33 Gerekçesi

Madde 34 Gerekçesi

Madde 35 Gerekçesi

Madde 36 Gerekçesi

Madde 37 Gerekçesi

Madde 38 Gerekçesi

Madde 39 Gerekçesi

Madde 40 Gerekçesi

Madde 41 Gerekçesi

Madde 42 Gerekçesi

Madde 43 Gerekçesi

Madde 44 Gerekçesi

Madde 45 Gerekçesi

Madde 46 Gerekçesi

Madde 47 Gerekçesi

Madde 48 Gerekçesi

Madde 49 Gerekçesi

Madde 50 Gerekçesi

Madde 51 Gerekçesi

Madde 52 Gerekçesi

Madde 53 Gerekçesi

Madde 54 Gerekçesi

Madde 55 Gerekçesi

Madde 56 Gerekçesi

Madde 57 Gerekçesi

Madde 58 Gerekçesi

Madde 59 Gerekçesi

Madde 60 Gerekçesi

Madde 61 Gerekçesi

Madde 62 Gerekçesi

Madde 63 Gerekçesi

Madde 64 Gerekçesi

Madde 65 Gerekçesi

Madde 66 Gerekçesi

Madde 67 Gerekçesi

Madde 68 Gerekçesi

Madde 69 Gerekçesi

Madde 70 Gerekçesi

Madde 71 Gerekçesi

Madde 72 Gerekçesi

Madde 73 Gerekçesi

Madde 74 Gerekçesi

Madde 75 Gerekçesi


128 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page