top of page

E Devlet Uygulamaları

Adli Sicil Kaydı hakkında her şey


kağıt kalem
İçindekiler :
Adli sicil kaydı nedir?

Adli sicile neler kaydedilir?

Adli sicile kaydında; mahkumiyet, koşullu salıverilme, denetim süreleri, seçenek yaptırımlar gibi pek çok detay yer almaktadır. ADLÎ SİCİL KANUNU Madde 4'te kayıt altına alınacak bilgiler tek tek sıralanmıştır.


Adli sicile kaydedilecek bilgiler

Madde 4- (1) Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. Bu bağlamda;

a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;

1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,

2. Koşullu salıverilme kararı,

3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,

4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,

5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,

b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;

1. Denetim süresi,

2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,

3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,

c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;

1. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,

2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,

3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,

4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,

d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;

1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,

2. (Değişik: 26/2/2008-5739/7 md.) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,

3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,

e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;

1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,

2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,

f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,

g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,

h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,

i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,

j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,

k) (Ek: 24/11/2016-6763/39 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

Adlî sicile kaydedilir.

Adli sicil kaydı nereden alınır?

Adli sicil kaydı nereden alınır? Adli sicil kaydı; Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları Adli Sicil Büroları, Kaymakamlıklardan, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Yurt Dışı Temsilciliklerinden Konsolosluk Ve Elçiliklerden Ve Ayrıca E Devlet Üzerinden temin edilebilir. Aşağıda ilgili E Devlet Uygulaması ile E Devlet adli sicil kaydı sildirme dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.

Adli sicil kaydı nasıl alınır?

Adli sicil kaydı nasıl alınır? Adli sicil kaydı; Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları Adli Sicil Büroları, Kaymakamlıklardan, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Yurt Dışı Temsilciliklerinden Konsolosluk Ve Elçiliklerden aşağıdaki örnek dilekçe yada ilgili kurumlarca doldurulması istenen dilekçe ve formlar doldurulmak sureti ile ve ayrıca E Devlet Üzerinden karekodlu bir şekilde alınabilir.

E Devlet adli sicil kaydı nasıl alınır?

E Devlet adli sicil kaydı nasıl alınır? E Devlet adli sicil kaydı; turkiye.gov.tr adresinden giriş yapılarak Adalet Bakanlığı uygulamaları arasında yer alan Adli Sicil Kaydı Sorgulama https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi uygulamasından temin edilebilir.

Adli Sicil Kaydı Sorgulama uygulamasında kimlik doğrulama ile sisteme giriş yapıldıktan sonra;

Kurum türü,

Belgenin neden verileceği,

Belgenin nereye verileceği,

bilgileri seçilerek ve doldurularak devam et tuşuna basılmak sureti ile kısa bir süre içerisinde karekodlu olarak hazırlanacaktır.

Yurtdışında kullanmak üzere Adli Sicil Kaydı sorgulamak istiyorsanız, Kurum Türü bölümünden yabancı ülke seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Bu alan seçildiğinde evrakın hazırlanmasını istediğiniz dili ayrıca seçmeniz de gerekecektir.Adli sicil kaydı kaç yılda silinir?

Adli sicil kaydı; ilgilisinin ölümü üzerine yada Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından yoksunluk kalkmışsa 15 yıl; yoksunluk kalkmamışsa 30 yıl; diğer mahkumiyetler bakımından ise 5 yılın sonunda silinir. Fiil suç olmaktan çıkmışsa da talep aranmaksızın kayıtlar silinmektedir.


Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi

Madde 12- (1) (Değişik: 5/4/2012-6290/2 md.) Arşiv bilgileri;

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,

2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

tamamen silinir.

(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

(4) (Ek: 24/11/2016-6763/40 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Adli sicil kaydı sildirme nasıl yapılır?

  • Adli Sicil Silme ve Düzeltme Talebi

Eskiden Adli sicil kaydı sildirme işlemlerini yapabilmek için Ankara'ya gitmek gerekmekteydi. Bunun haricinde aşağıda yer alan dilekçe ile de kuruma başvuru yapılarak da adli sicil kaydı sildirilebilir.

Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce Adli sicil bilgilerinin silinmesi;

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması,

d) Genel af,

e) ilgilinin ölümü

hallerinde silinebilir.

  • E Devlet Adli Sicil Silme ve Düzeltme Talebi

Şu aşamada adli sicil kaydı sildirme işlemlerini gerçekleştirmek için E Devlet üzerinden Adalet Bakanlığının Adli Sicil Silme ve Düzeltme Talebi uygulamasını https://www.turkiye.gov.tr/adalet-adli-sicil-silme-ve-duzeltme-talebi kullanabilirsiniz.


 

Adli Sicil Silme ve Düzeltme Talebi Dilekçe Örneği


ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

 

 

                                                                                                          …. / …. / …..

                                                                                                          Adı ve Soyadı

                                                                                                                 İmza

 

 

 

Kimlik Bilgileri:

 

T.C. No                                   : …………………………………..........………………………..

 

Adı                                         : ………………………………………………………………….

 

Soyadı                                    : …………………………………..........………………………..

 

Ana Adı                                  : …………………………………..........………………………..

 

Baba Adı                                : …………………………………..........………………………..

 

Doğum Yeri                           : …………………………………..........………………………..

 

Doğum Tarihi                        : …………………………………..........……………………….. 

 

 

 

İletişim bilgileri 

                  

Telefon                                  : …………………………………………………………………

                  

                                                

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

 

Adres                                     : …………………………………………………………………

                  

                                                ………………………………………………………………….

 

Not:

 

Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.


 31 görüntüleme0 yorum

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page