top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2023

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE DOĞRU ETİKET ÖRNEKLERİ

Malın Cinsi

Deterjan

Şeker

​Tuz

Miktarı

5 kg

750 g.

1 kg

Malın Fiyatı

30 TL

7,5 TL

8 TL

Birim Fiyatı

6 TL

10 TL

8 TL

Etiket Düzenlenme Tarihi

15.11.2020

15.11.2020

15.12.2021

Üretim yeri Türkiye olan mallarda; FİYAT ETİKETİNDE ayrıca YERLİ ÜRETİM LOGOSU aranmalıdır.


indirimli fiyat etiketi

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE DOĞRU ETİKET ÖRNEKLERİ


• Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması zorunludur.

• Etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan tarife ve fiyat listelerinin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

• Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih etikete yazılır.

• Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.

• Yurt dışında yerine getirilecek paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; “Türk Lirası”, “TL” veya “ ₺ “ simgesi ile yazılması zorunludur.

• İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı ve indirimden önceki fiyatı, fiyat listeleri ile etiketlerinde görülebilir ve okunabilir şekilde gösterilir. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli satış fiyatından bir önceki fiyatı esas alınır.


FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ TAM METİN


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin

etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve

fiyat listelerini kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanunun 54 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık halde satılan mal: Önceden paketlenmeksizin, tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda

ölçülerek satılan malı,

b) (Değişik:RG-18/2/2022-31754)

(2) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) (Değişik:RG-18/2/2022-31754)

(2) Fiyat etiketi: Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen

mallara ilişkin olarak Yönetmelik ile belirlenen zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme

amacı ile kullanılan etiketi,

ç) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal

sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

d) İndirimli satış: Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi, işletmenin açılması,

kapanması, devredilmesi, tasfiyesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği ve benzeri nedenlerle

indirim yapıldığını gösteren bir ibare ile gerçekleştirilen satışı,

e) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

f) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik

ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

g) (Değişik:RG-18/2/2022-31754)

(2) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış

usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden malın türüne uygun olan

ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,

ğ) Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi,

h) (Değişik:RG-18/2/2022-31754)

(2) Satış fiyatı: Satılan bir malın net miktarı üzerinden

hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatını veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatını,

ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye

hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal

sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Tarife ve fiyat listesi: Mal veya hizmetin satış fiyatı hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere

kullanılan listeyi,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

l) (Ek:RG-27/7/2019-30844) Yerli üretim: 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili

Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen

mallar, Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük

Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen malları,

m) (Ek:RG-27/7/2019-30844) Yerli üretim logosu: Üretim yeri Türkiye olan mallar için

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işareti,

n) (Ek:RG-18/2/2022-31754)

(2) Net miktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile

birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Genel Esaslar


Etiket bulundurma zorunluluğu


MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-27/7/2019-30844) Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen

malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı,

dijital veya elektronik etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri

kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

(2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması (Ek ibare:RG-18/2/2022-31754)

(2)

ve Türkçe yazılması zorunludur:

a) Malın üretim yeri,

b) Malın ayırıcı özelliği,

c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,

ç) Malın birim fiyatı.

d) (Ek:RG-18/9/2018-30539)(1)Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

e) (Ek:RG-18/9/2018-30539)(1) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan

edilen şekil, logo veya işaret.

f) (Ek:RG-18/2/2022-31754)

(2) Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine

ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı.

(3) İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması

zorunludur.

(4) Cam, naylon, karton, kâğıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, kavanoz,

poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların etiketlerinde; satış fiyatları ile

birim fiyatlarının (Mülga ibare:RG-27/7/2019-30844) (…) kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde

yazılması zorunludur.

(5) Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer

alması yeterlidir.

(6) Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim fiyatının belirtilmesine gerek

yoktur.

(7) (Ek:RG-27/7/2019-30844) Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde

hükmüne göre düzenlenerek asılır. Hizmetlere ilişkin tarifelerde hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler

dâhil satış fiyatı ve bu fiyatın uygulanmaya başlandığı tarihin belirtilmesi yeterlidir.

(8) (Ek:RG-27/7/2019-30844) Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde

ayrıca üretim yerinin belirtilmesine gerek yoktur.


Etiket zorunluluğu olmayan mallar


MADDE 6 – (1) Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak açıkça yazılı

bulunan mallarla, kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve arttırma

suretiyle veya özel kanunlarına göre satışı yapılan mallarda etiket bulundurulması zorunlu değildir.

(2) Satış fiyatı, ulusal veya uluslararası borsa veya benzeri kurum ya da kuruluşlarca ya da ticari

örf ve adetlere göre belirlenen ve uygulanan kıymetli taş veya madenlerden yapılmış mallarda da

etiket ve liste koyma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu malların cinslerine göre birim satış

fiyatları; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere, satışa arz edildikleri işyerinin uygun bir

yerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir bir şekilde gösterilir. Bu satış fiyatlarına işçilik bedelinin

dahil olup olmadığı ayrıca belirtilir.


Etiketin konuluş biçimi ve yeri


MADDE 7 – (1) Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu olan etiketler;

malın niteliğine, malın satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya (Ek

ibare:RG-18/2/2022-31754)

(2) ambalajının yahut kaplarının üzerine; aynı nitelikteki mal gruplarının

veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağ ile

tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılır.


Tarife ve fiyat listesi


MADDE 8 – (1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat

listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından

kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.

(2) Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim

altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur.


Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı


MADDE 9 – (1) Etiketlerin (Ek ibare:RG-18/9/2018-30539)(1), tarife ve fiyat listelerinin

üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve

başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı

bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin (Ek ibare:RG-18/9/2018-30539)(1) , tarife ve fiyat

listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu

açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.

(2) Tarife ve fiyatları, meslek kuruluşları veya mevzuatına göre bu konuda yetkili bulunan

kurum ya da kuruluşlarca belirlenen hizmetlere ilişkin tarife ve fiyat listelerini içeren belge, levha,

pano ve benzerleri, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca

belirli tip ve ebatta hazırlanabilir.

(3) Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik

ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış

fiyatlarının; ‘Türk Lirası’, ‘TL’ veya ‘ ’ simgesi şeklinde yazılması zorunludur.

(4) Bakanlık, gerektiğinde etiket, tarife ve fiyat listelerinin, şekil, boyut, cinsleri ile benzeri

hususları tespit ve ilan eder.


Malın veya hizmetin satış fiyatı


MADDE 10 – (1) Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine

olan fiyat uygulanır.

(2) Bir malın veya hizmetin miktar, sayı, ebat ve benzeri farklı birimlerden satışı yapıldığı

takdirde, her birime uygulanan fiyatlar, etiketlerde, tarife ve fiyat listelerinde ayrı ayrı gösterilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


İndirimli satışlar


MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-18/2/2022-31754)

(2) İndirimli satışa konu edilen mal veya

hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde

gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde

indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve

sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken

indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya

aittir.

(2) Fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, bu Yönetmeliğe

göre yer alması gereken hususlara ek olarak, indirimli satış fiyatının, bu Yönetmelik hükümlerine

aykırı olmamak üzere malın veya hizmetin indirim öncesi satış fiyatıyla birlikte (Değişik ibare:RG27/7/2019-30844) , görülebilir ve okunabilir şekilde gösterilmesi zorunludur.

(3) Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği nedeniyle

yapacağı indirimli satışların süresi üç ayı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez.


Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı durumlar


MADDE 12 – (1) Toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı yerlerde, perakende satışlar

hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Denetim


MADDE 13 – (1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması

ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi

halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin

bulunduğu valiliğe gönderilir.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 14 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etiket, Tarife ve

Fiyat Listeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

________________

(1) Bu değişiklik yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 1/3/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/6/2014 29044

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî

Gazetelerin

Tarihi Sayısı

1. 18/9/2018 30539

2. 27/7/2019 30844

3. 18/2/2022 31754

39 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


Son Paylaşılanlar

bottom of page