top of page

E Devlet Uygulamaları

ihalenin feshi: icra satışları tüm detaylar

Güncelleme tarihi: 30 Kas 2023

ihalenin feshi nasıl olur?

ihalenin feshi; icra müdürlüğünde yapılan ihalenin yasaya aykırı olması halinde, icra mahkemesine yapılacak şikayet yolu ile görülecek olan ihale feshi davası neticesinde gerçekleşir.


satış ihale dosyaları

ihalenin feshi davası nedir?

ihalenin feshi davası; icra müdürlüğü tarafından yapılan hukuka aykırı ihalenin iptali, kaldırılması amacı ile icra mahkemesine İİK Madde 134 kapsamında yapılabilecek şikayet başvurusu neticesinde görülecek davadır.


ihalenin iptalini kimler isteyebilir?

İhalenin iptalini ve feshini, YALNIZ satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler.

ihalenin feshi davası dava açma süresi ne kadar?

ihalenin feshi davası dava açma süresi; ihale tarihinden itibaren yedi gün olarak belirlenmiştir. İhale fesih sebebi daha sonra öğrenildiği takdirde yine ihale tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde dava açılabilir. Bu sürede açılmayan davalar yönünden şikayet hakkı düşer.

ihalenin feshi 7 günlük süre ne zaman başlar?

ihalenin feshi 7 günlük süre "İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir." hükmü kapsamında değerlendirilmelidir. Bu hükmü daha açık bir dille ifade edecek olursak; ilgililerin, ihale anına kadar gerçekleşen yolsuz işlemler hakkında en geç ihale günü bilgi sahibi olduğu kabul edilir.

ihalenin feshi 1 yıllık süre ne zaman biter?

ihalenin feshi 1 yıllık süre ihale tarihinden itibaren başlar ve ertesi yıl aynı tarihe denk gelen günün geçmesi neticesinde sona erer.

ihalenin feshi davası nerede açılmalıdır?

ihalenin feshi davası nerede açılmalıdır sorusu bakımından değerlendirme iki farklı ihtimal değerlendirilerek yapılacaktır. İhale işlemleri icra satışları ve sulh hukuk mahkemesi satışları olarak ayrılır. İcra satışları kapsamında görevli mahkeme İcra Hukuk Mahkemeleri iken; ortaklığın giderilmesi gibi Sulh Hukuk Mahkemesi satışları bakımından davaya bakmakla görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise icra işlemlerinin ve satışın gerçekleştirildiği yer mahkemeleridir.

dava ve icra satış dosyaları

ihalenin feshi davası harcı: harç maktu mu nisbi mi?

ihalenin feshi davası harcı: harç maktu mu nisbi mi sorusu davayı açan kişi bakımından farklılık göstermektedir. Daha önce bu davanın YALNIZ satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler tarafından açılabileceğini belirtmiştik. Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebi, ihale bedeli üzerinden nispi harca tabidir. Yani başvuru pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler tarafından gerçekleştirilirse nisbi; diğerleri bakımından ise maktu harca tabidir.

pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler bu harcın yarısı talepte bulunulurken peşin olarak yatırılmak zorundadır. Talebin kabulü hâlinde bu harç başka bir kimseye yüklenmez ve istem hâlinde iade edilir. Talebin reddi hâlinde ise alınan bu harç iade edilmez ve harcın kalan kısmı ihalenin feshini isteyenden tahsil edilir.

ihalenin feshi davası dava masrafları ne kadardır?

ihalenin feshi davası dava masrafları başvurucu bakımından davanın maktu mu yoksa nisbi harca tabi mi olduğuna göre değişiklik gösterecektir. Maktu harca tabi olduğu durumlarda yalnızca başvuru harcı ve peşin harç ile taraf sayısına göre gider avansı yatırılarak düşük bir değer ile karşı karşıya kalınabilecektir. Nisbi harç durumunda ise durum değişecek ve nisbi harç hesabı yapılarak bu bedelin yarısı peşinen ödenecektir. Bunun yanında ayrıca "Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebinde, talepte bulunulurken, ilgili kişilerin muhtemel zararına karşılık olmak üzere ihale bedelinin yüzde beşi oranında teminat gösterilmesi şarttır. " hükmü kapsamında teminat yatırılması da gerekebilecektir. Bu anlamda peşinen harç ve masraf hesabı yapılabilmesi çok da mümkün değildir.

ihalenin feshi sebepleri nelerdir?

ihalenin feshi sebepleri İİK Madde 134'de sınırlandırılmamış, ucu açık bir şekilde bırakılarak ihale işleminin pek çok aşaması bakımından fesih sebebine dayanılmasının ve hatta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 281 inci maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üzere geniş yorumlanmasının önü açılmıştır. Yargıtay içtihatları ve doktrinde fesih sebepleri 4 ayrı başlık altında değerlendirilmektedir. Bunlar; ihalenin yapılmasında, ihalenin hazırlık sürecinde, ihaleye fesat karıştırılması halinde ve alıcının satılan malın esaslı niteliklerinde hataya düşmesi halleri olarak değerlendirilmiştir.

"TBK MADDE 281- Hukuka veya ahlaka aykırı yollara başvurularak ihalenin gerçekleştirilmesi sağlanmışsa her ilgili, iptal sebebini öğrendiği günden başlayarak on gün ve her hâlde ihale tarihini izleyen bir yıl içinde ihalenin iptalini mahkemeden isteyebilir.

Cebrî artırmalar hakkında özel hükümler saklıdır."

ihalenin feshi davası hangi durumlarda açılır?

ihalenin yapılmasında, ihalenin hazırlık sürecinde, ihaleye fesat karıştırılması halinde ve alıcının satılan malın esaslı niteliklerinde hataya düşmesi halleri Yargıtay ve doktrinde fesih sebepleri olarak değerlendirilmiştir. Bu sebeplerin örneklendirilmesi gerekirse; hazırlık aşamasında usul ve yasaya aykırı tebliğ işlemi yapılması yada hiç tebliğ yapılmaması; ihalenin yapılması aşamasında ihalenin belirlenen gün ve saatte yapılmaması; ihaleye fesat karıştırılması bakımından bir kısım isteklilerin ihaleye sokulmaması yahut bedelin düşük tutulması için haksız ve kötü niyetli eylemlere girişilmesi ile alıcının satılan malın esaslı niteliklerinde hataya düşmesi kapsamında ihale edilen malın dosya kapsamında yer alan bilirkişi raporunda belirtilen nitelikleri taşımaması gibi sebeplerle örneklendirilebilir.

UYAP e satış ihalesi yanlışlıkla yüksek fiyat verme halinde ne yapılmalıdır?

UYAP e satış ihalesi yanlışlıkla yüksek fiyat verme hali en istenmeyecek durumlardan biridir. Yine de taraflar ihalenin heyecanı ile bir rakam fazla olacak şekilde yada farklı bir rakama basmak sureti ile sehven yanlış ve yüksek bir fiyat teklif edebilmektedir. Bu miktarı yatırmak ve ödemek istemeyen alıcının ihalenin feshi davası açması gerekmektedir. İhalenin feshi için dava açılsa bile "“İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur” hükmü kapsamında sorumluluktan kurtulmak bazı hallerde mümkün olmayacaktır. Bu nedenle doğru teklifi doğru şekilde vermiş olduğunuzdan emin olmaksızın işlem yapmamaya daha çok dikkat etmenizi önermekteyiz.

ihalenin feshi davası kaç yıl sürer?

İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Ancak ihalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hâllerde duruşma yapılmadan da karar verilebilir. Her ne kadar icra mahkemesi tarafından verilecek karar bir süreye bağlanmışsa da bu karara karşı merci incelemeleri yapılması mümkün olacağından kesin bir süre verebilmek mümkün değildir.

ihalenin feshi davasından feragat edilebilir mi?

ihalenin feshi davasından feragat; ihalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hâllerde duruşma yapılmadan da karar verilebilir. İcra mahkemesi;

  • Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışında kalan kişilerce talep edilmesi nedeniyle,

  • Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle,

  • İşin esasına girerek,

talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni feshi istenen ihale bedelinin yüzde onuna kadar para cezasına mahkûm eder.

(Ek fıkra: 21/2/2007-5582/4 md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, beşinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanır.(1)

ihale fesih olursa, ihalenin feshine karar verilirse ne olur?

Mahkemece ihalenin feshine karar verilir ve bu karar kesinleşirse; bununla alıcıya ihale edilen taşınır yada taşınmaz mülkiyeti sona erer. İhalenin feshi kararının kesinleşmesinden sonra, ihaleye konu mal talep halinde icra dairesi tarafından yeniden satışa çıkartılır.

ihalenin feshi ihale bedelinin iadesi ne şekilde olur?

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhâl veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikâyet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

ihale alıcısı, ihaleyi kazanan kişi parayı ödemezse ne olur?

ihale alıcısı, ihaleyi kazanan kişi parayı ödemezse; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 133/1. maddesinde; “Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129. maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde, bir muhtıra tebliğ edilerek arz ettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale olunur”, aynı maddenin 2. fıkrasında ise; “İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur” hükümleri gereğince sorumluluğu söz konusu olacaktır.

 

ihalenin feshi dava dilekçesi nasıl yazılmalıdır?


ihalenin feshi dava dilekçesi ihalenin feshi taleplerinin tümünün açık ve anlaşılır şekilde delilleri ile ortaya konulacak şekilde yazılması gerekecektir. Mahkeme talepler haricinde başkaca değerlendirme yapmayacaktır. İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vakı yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur. Bu nedenlerle dosyanın bu alanda iyi, yetkin ve donanımlı bir avukat tarafından ele alınması ve tüm detayları ile incelenmesi gerekmektedir. Sürenin 7 gün olması ve tüm satış dosyasının incelenmesi gerekmesi gibi durumlar söz konusu olduğundan daha ihale işlemlerine girişmeden önce bu ihtimal kapsamında hazırlıklı olmak çok büyük önem arz etmektedir.


ihalenin feshi dava dilekçesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

ihalenin feshi dava dilekçesi dikkat edilmesi gerekenler


ihalenin feshi dava dilekçesi örneği

ihalenin feshi dava dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır.SAKARYA ( ). İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO: Sakarya… İcra Müdürlüğü …/… Esas

ŞİKAYETÇİ : Ad Soyad (TC Kimlik No: …)

Adres :

VEKİLİ : Av. Burak Alemdar

Adres : Tığcılar Mah. Atatürk Bulvarı No:19 K:3 Daire:44 Adapazarı Sakarya DAVALI : Ad Soyad (TC. Kimlik No: …)

Adres :

KONU : İhalenin feshi talepli dilekçemizin sunumundan ibarettir. AÇIKLAMALAR:

  1. … İli, … İlçesi, … Ada, … Parsel nolu tapuya kayıtlı olan arsa, müvekkilin … İcra Müdürlüğünün …/… Esas sayılı icra dosyası üzerinden satışı E SATIŞ YÖNTEMİ İLE usul ve yasaya aykırı şekilde gerçekleşmiştir.

  2. UYAP E SATIŞ yolu ile yapılan ihalede şikayetçi sehven muammen bedelin de çok üstünde fahiş bir bedeli teklif olarak girmiş sonrasında tüm çabalarına rağmen işlemi geri alamamıştır. İcra müdürlüğüne ilgili hususta yaptığı başvuru ve talepler de kabul görmemiştir. Şikayetçi teklifinin sehven fahiş şekilde girildiğini belirtmesine rağmen ihale işlemleri tamamlanmıştır.

  3. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/1249 KARAR NO : 2014/5305 sayılı kararında da belirtildiği üzere "2010 model Mitsubishi Lancer marka aracın 30.000 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldığını, pey yatırarak Uyap e-satış portalı üzerinden açık artırmaya katıldığını, teklif olarak 23.100 TL yazacakken sehven 230.100 TL teklifte bulunduğunu, hatanın düzeltilmesi için Uyap üzerinden email gönderdiğini, ihaleden hemen önce icra müdürlüğüne başvurmasına karşın sonuç alamadığını ve daha fazla teklif veren çıkmadığından ihalenin kendisine bırakıldığını ileri sürerek satışın iptalini istemiş, mahkemece, icra müdürlüğü işleminin hukuka uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir. İhaleye konu aracın muhammen bedeline göre e-satış portalı üzerinden yapılan 230.100 TL’lik teklifin açıkça maddi hata olduğunun kabulü gerekir. Şikayetçinin, açık artırmaya geçilmeden önceki başvurusu da bu yöndedir." değerlendirmesi gereğince şikayetçi tarafından sehven yapılan yüksek bedelli fahiş teklifin bir maddi hata olduğunun kabulü gerekmektedir.

  4. Aynı sayılı kararda açıklandığı üzere "Bu durumda mahkemece, maddi hata sonucu böyle bir bedelin ortaya çıktığı gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir." kararında da belirtildiği gibi ihalenin feshi gerekmektedir.

  5. Belirtilen bu nedenlerle ihale feshi talebi ile mahkemenize başvurmak gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İİK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Sakarya ( ). İcra Müdürlüğü dosyası ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle, davanın kabulü ile icra dosyası üzerinden gerçekleştirilen taşınmazın ihalesinin iptali ile feshine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi yönünde hüküm verilmesini vekaleten talep ederim.

Şikayetçi Vekili

Av. Burak Alemdar

İmza


895 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page