top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı Mevzuatı

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2023

KOSGEB İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI
 

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1- (1) Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.


Kapsam


MADDE 2- (1) Bu destek programı, yeni kurulan işletmelere yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak İleri Girişimci Destek Programına ilişkin esasları kapsar.


Dayanak


MADDE 3- (1) Bu destek programı, 15/06/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ile 20/09/2017 tarihli ve 2017-24 sayılı, 01/03/2018 tarihli ve 2018-10 sayılı, 25/09/2018 tarihli ve 2018-21 sayılı, 05/08/2019 tarihli ve 2019-05 ve 2019-16 sayılı, 13/09/2021 tarihli ve 2021-07 sayılı, 10/10/2022 tarihli ve 2022-21 sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4- (1) Bu destek programında yer alan;

a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

b) Başvuru sahibi: Destek programına başvuru yapabilecek girişimcileri veya işletmeleri,

c) Destek programı: İleri Girişimci Destek Programını,

ç) Finansal kiralama: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olması ve finansal kiralamaya yönelik malın işletmeye devredilmesi kaydıyla; 13/12/2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu”nda tanımlanan kiralama işlemini,

d) Finansal kiralama kuruluşu: 13/12/2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamında finansal kiralama işlemi yapabileceği belirtilenlerden KOSGEB’in protokol imzaladığı kuruluşları,

e) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında işletmeye geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği, f) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

g) Girişimcilik eğitimi: KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan eğitimleri,

ğ) Hizmet sağlayıcı: Desteğe konu mal/hizmetin satın alındığı kurum/kuruluş veya firmayı,

h) İŞGEM: KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış İş Geliştirme Merkezini,

ı) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

i) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini,

j) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini,

k) Kurul: Destek programı kapsamında değerlendirme yapan ve karar alan yapıyı,

l) Sermaye şirketi: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri,

m) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,

n) Teklif Çağrısı: Destek programı kapsamında belirli dönem ve konularda KOSGEB tarafından hazırlanarak ilan edilen; başvuru koşulları, destek limitleri, takvimi ile diğer hususları içeren metni,

o) TEKMER: KOSGEB tarafından TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış Teknoloji Geliştirme Merkezini,

ö) Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB müdürlüklerini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Destek Programına İlişkin Hususlar Desteğe ilişkin hususlar


MADDE 5- (1) Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği ile mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği, sertifika desteği ve diğer giderler desteği sağlanır.

(2) Destek programının süresi iki yıldır.

(3) İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.

(4) Girişimcilik Destek Programından, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programından veya Geleneksel Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz. (5) Destek programı kapsamında Başkanlık tarafından girişimcilerin ve/veya işletmelerin başvuru yapabileceği teklif çağrıları hazırlanabilir. Teklif çağrılarında; gider türleri, destek tutarları, destek üst limiti ve gerekli hallerde destek oranı belirlenir. Toplam destek tutarı; kuruluş desteği, performans desteği, makine, teçhizat ve yazılım desteği, mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği ve diğer giderler desteği için 1.000.000.-TL’yi geçemez.


Kuruluş desteği


MADDE 6- (1) Kuruluş desteği kapsamında, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000.-TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000.-TL geri ödemesiz destek sağlanır.

(2) Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, kuruluş desteği üst limiti teklif çağrısında belirlenir.


Performans desteği


MADDE 7- (1) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, destek programının uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000.-TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000.-TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.

(2) Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, performans desteği üst limiti teklif çağrısında belirlenir.


Makine, teçhizat ve yazılım desteği


MADDE 8- (1) Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında işletmeye, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000.-TL’dir. Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000.-TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000.-TL’dir.

(2) Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir.

(3) Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

(4) Desteklenmek üzere kurul tarafından belirlenen makine, teçhizat ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi halinde; destek oranı üzerinden hesaplanan destek, finansal kiralama kuruluşuna geri ödemesiz destek olarak ödenir. Makine, teçhizat ve yazılımın, finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesine yönelik diğer hususlar destek programının uygulama esaslarında belirtilir.

(5) Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, Makine, teçhizat ve yazılım desteği üst limiti teklif çağrısında belirlenir.


Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği


MADDE 9- (1) Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz olarak 10.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.

(2) Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75’tir.

(3) Destek programı kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda, mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği üst limiti teklif çağrısında belirlenir.


Sertifika desteği


MADDE 10- (1) Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam 5.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.


Diğer giderler desteği


MADDE 11- (1) Diğer giderler desteği kapsamında kira, ofis donanımı, hammadde giderleri için geri ödemesiz olarak toplam 150.000.-TL’ye kadar destek sağlanır.

(2) Diğer giderler desteği için destek oranı %75’tir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Başvuru ve Değerlendirme Destek programından yararlanma koşulları


MADDE 12- (1) Girişimcinin işletmesini kurmadan önce girişimcilik eğitimini tamamlamış olması gerekir. İŞGEM'de/TEKMER’de yer alan işletme için bu koşul aranmaz.

(2) İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

(3) Girişimcinin kurmuş olduğu işletmedeki kurucu ortak olarak payı en az %50 ve üzeri olmalıdır.

(4) İşletme başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır. Girişimci olarak yapılan başvurularda, başvurusu kabul edilen girişimci destekten yararlanabilmek için işletmesini kurar.

(5) Bu destek programından yararlanabilecek işletmelerin faaliyet konuları Başkanlık tarafından belirlenir.

(6) Başvuru ve yararlanma koşullarına ilişkin özel hükümler destek programının uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.


Başvuru, değerlendirme ve itiraz

MADDE 13- (1) Çağrı esaslı uygulamalarda girişimcilerden veya işletmelerden ön başvuru alınabilir.

(2) Başvuru sahibi, KBS üzerinden ilgili uygulama birimine başvuru yapar. İşletme tarafından başvuru ile birlikte taahhütname onaylanır.

(3) Destek programı başvurusu, kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun düzeltilmesi istenebilir.

(4) Başvuru sahibi, başvurunun reddine ilişkin kurul kararına bir kereye mahsus olmak üzere itiraz edebilir.

(5) Destek programı kapsamındaki kurul oluşumu ve çalışma esasları destek programının uygulama esaslarında belirlenir.

(6) Destek programı kapsamında idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren taahhütname, KBS üzerinden onaylanır.

(7) Çağrı esaslı uygulamalara ilişkin değerlendirme ve itiraz süreçleri destek programının uygulama esaslarında belirlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İzleme ve Sonlandırma İzleme


MADDE 14- (1) Bu destek programından yararlanan işletme, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.


Sonlandırma


MADDE 15- (1) Destek programı süresinde, işletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde destek programı sonlandırılır.

(2) Uygulama birimi tarafından destek programının ilerleyişini önemli ölçüde olumsuz etkileyecek hususların tespiti halinde bu hususlar kurul tarafından değerlendirilerek destek programının devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(3) Destek programı süresinde işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesi hususu kurul tarafından değerlendirilerek destek programının devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(4) Destek programı sonlandırılan işletmenin gerekçesi kurul tarafından değerlendirilir. Kurula sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler ile bu destek programının uygulama esaslarında yer alan diğer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, Aksi takdirde geri ödemesiz destekler, ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Ödeme Destek ödemesi


MADDE 16- (1) İşletme, KBS üzerinden destek ödeme talebini ilgili uygulama birimine iletir.

(2) Uygulama birimi tarafından uygun bulunan ödeme talebi için işletmenin banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletmenin talebi halinde; destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı hizmet sağlayıcının banka hesabına da yapılabilir.


Erken ödeme


MADDE 17- (1) Bu destek programı kapsamında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme ve mahsup işlemlerinde, KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları uygulanır.


ALTINCI BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler Genel hükümler


MADDE 18- (1) Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

(2) İşletme sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğu olanlar; işletmenin yaptığı başvuru için izleyici olamaz.

(3) İşletme sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Bu hüküm performans desteği kapsamında uygulanmaz. (4) Destek programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmelere/girişimcilere ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(5) Destek programı süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları işletme tarafından uygulama birimine bildirilir. İşletmenin bilgileri güncellenerek destek sürecine devam edilir. (6) Hatalı işlemler sonucu fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama birimleri tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden/finansal kiralama kuruluşundan geri tahsil edilir.23

(7) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(8) Destek programına ilişkin süreçlerde KOSGEB personeli dışından görevlendirme yapılmasına ilişkin iş ve işlemler KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yürütülür. Bu kapsamda görevlendirilenlere hangi hizmet için kaç günlük ödeme yapılacağı bu destek programının uygulama esaslarında belirtilir.

(9) Destek programı kapsamında desteklenen makine, teçhizat ve yazılım mülkiyeti/finansal kiralama yöntemi ile teminlerde sözleşme süresince zilyetliği, işletme tüzel kişiliğine ait olup, destek programı süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletme için bu hükmün uygulanıp uygulanmaması hususunda Başkanlık yetkilidir.

(10) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur. (11) Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk Lirası karşılığı kullanılır.

(12) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan tablolar dikkate alınır.

(13) Finansal kiralama yöntemi ile temin, destek mevzuatında yer alan satın alma ibarelerine karşılık gelir.


Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesi


MADDE 19- (1) Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür.


Destek programı uygulama esasları


MADDE 20- (1) Destek Programının uygulanmasına yönelik olarak Başkanlık tarafından Destek Programı Uygulama Esasları hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.


Uygunsuzluk


MADDE 21- (1) Destek programı kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.


Uygulamalı girişimcilik eğitimi


GEÇİCİ MADDE 1- (1) 05/05/2010 tarihli ve 2010/2 sayılı İcra Komitesi kararı uyarınca yürürlüğe alınan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler diğer şartları taşımaları kaydıyla 01/01/2021 tarihine kadar destek programı kapsamındaki eğitim şartı aranmaksızın İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapabilir.


Girişimciliği geliştirme destek programı


GEÇİCİ MADDE 2- (1) 01/03/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı İcra Komitesi kararı uyarınca yürürlüğe alınan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programı İleri Girişimci Programı kapsamındaki işletmelerin iş ve işlemleri 05/08/2019 tarihli ve 2019/05 sayılı İcra Komitesi kararı kapsamında bu destek programının uygulama esaslarına göre yürütülür.


GEÇİCİ MADDE 3-18/04/2023 tarihli ve 2023-10 sayılı İcra Komitesi kararı uyarınca 06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belge ile işyerleri ağır hasarlı, acil yıkılacak ve tamamen yıkılmış olan işletmeler için, daha önceden KOSGEB desteklerinden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın bu Destek Programı kapsamındaki başvuru ve yararlanma koşulları uygulanmadan başvuru alınabilecektir. Bu kapsamdaki başvurular için destek üst limitleri %100 arttırılarak uygulanır.


Yürürlük


MADDE 22- (1) Bu destek programı, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 23- (1) Bu destek programını KOSGEB Başkanı yürütür.


KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı PDF

İleri_Girişimci_Destek_Programı
.pdf
Download PDF • 641KB

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasları PDF

İleri_Girişimci_Destek_Programı_Uygulama_Esasları
.pdf
Download PDF • 927KB


12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page