top of page

Sakarya Ceza Avukatı

Türk Ceza Kanunu TCK’da Düzenlenen Suçlar ile ilgili kanunun sistematiğine göre diziliş şekli ve kanun numaraları şu şekildedir.

TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Kanun Maddeleri

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 26.09.2004 tarihinde kabul edilmiş olup, 12.10.2004 tarihinde 25611 sayılı Resmi Gazetede yayına girmiştir. Söz konusu kanun toplamda 345 madde içermektedir. TCK’da düzenlenen suçlar ve kanun maddeleri şöyledir;

Uluslararası Suçlar

 • TCK Madde 76- Soykırım

 • TCK Madde 77- İnsanlığa Karşı Suçlar

 • TCK Madde 79- Göçmen Kaçakçılığı

 • TCK Madde 80- İnsan Ticareti

Hayata Karşı Suçlar

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

İşkence ve Eziyet

Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Hürriyete Karşı Suçlar

Şerefe Karşı Suçlar

 • TCK Madde 125- Hakaret

 • TCK Madde 129- Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret

 • TCK Madde 130- Kişinin hatırasına hakaret

 • TCK Madde 131- Soruşturma ve kovuşturma koşulu

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 132- Haberleşmenin gizliliğini ihlal

 • TCK Madde 133- Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

 • TCK Madde 134- Özel hayatın gizliliğini ihlal

 • TCK Madde 135- Kişisel verilerin kaydedilmesi

 • TCK Madde 136- Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

 • TCK Madde 138- Verileri yok etmeme

Malvarlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 141- Hırsızlık

 • TCK Madde 142- Nitelikli hırsızlık

 • TCK Madde 148- Yağma

 • TCK Madde 149- Nitelikli yağma

 • TCK Madde 151- Mala zarar verme

 • TCK Madde 152- Mala zarar vermenin nitelikli halleri

 • TCK Madde 153- İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme

 • TCK Madde 154- Hakkı olmayan yere tecavüz

 • TCK Madde 155- Güveni kötüye kullanma

 • TCK Madde 156- Bedelsiz senedi kullanma

 • TCK Madde 157- Dolandırıcılık

 • TCK Madde 158- Nitelikli dolandırıcılık

 • TCK Madde 160- Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

 • TCK Madde 161- Hileli iflâs

 • TCK Madde 162- Taksirli iflas

 • TCK Madde 163- Karşılıksız yararlanma

 • TCK Madde 164- Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi

 • TCK Madde 165 – Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

 • TCK Madde 166- Bilgi vermeme

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

 • TCK Madde 170- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

 • TCK Madde 171- Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması

 • TCK Madde 172- Radyasyon yayma

 • TCK Madde 173- Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme

 • TCK Madde 174- Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi

 • TCK Madde 175- Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali

 • TCK Madde 176- İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama

 • TCK Madde 177- Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması

 • TCK Madde 178- İşaret ve engel koymama

 • TCK Madde 179- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

 • TCK Madde 180- Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

Çevreye Karşı Suçlar

 • TCK Madde 181- Çevrenin kasten kirletilmesi

 • TCK Madde 182- Çevrenin taksirle kirletilmesi

 • TCK Madde 183- Gürültüye neden olma

 • TCK Madde 184- İmar kirliliğine neden olma

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 185- Zehirli madde katma

 • TCK Madde 186- Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti

 • TCK Madde 187- Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma

 • TCK Madde 188- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

 • TCK Madde 190- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

 • TCK Madde 191- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

 • TCK Madde 193- Zehirli madde imal ve ticareti

 • TCK Madde 194- Sağlık için tehlikeli madde temini

 • TCK Madde 195- Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma

 • TCK Madde 196- Usulsüz ölü gömülmesi

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 197- Parada sahtecilik

 • TCK Madde 198- Paraya eşit sayılan değerler

 • TCK Madde 199- Kıymetli damgada sahtecilik

 • TCK Madde 200- Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar

 • TCK Madde 202- Mühürde sahtecilik

 • TCK Madde 203- Mühür bozma

 • TCK Madde 204- Resmi belgede sahtecilik

 • TCK Madde 205- Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

 • TCK Madde 206- Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

 • TCK Madde 207- Özel belgede sahtecilik

 • TCK Madde 208- Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

 • TCK Madde 209- Açığa imzanın kötüye kullanılması

 • TCK Madde 210- Resmi belge hükmünde belgeler

Kamu Barışına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 213- Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit

 • TCK Madde 214- Suç işlemeye tahrik

 • TCK Madde 215- Suçu ve suçluyu övme

 • TCK Madde 216- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

 • TCK Madde 217- Kanunlara uymamaya tahrik

 • TCK Madde 219- Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma

 • TCK Madde 220- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

 • TCK Madde 223- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması

 • TCK Madde 224- Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali

Genel Ahlaka Karşı Suçlar

 • TCK Madde 225- Hayasızca hareketler

 • TCK Madde 226- Müstehcenlik

 • TCK Madde 227- Fuhuş

 • TCK Madde 228- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

 • TCK Madde 229- Dilencilik

Aile Düzenine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 230- Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören

 • TCK Madde 231- Çocuğun soybağını değiştirme

 • TCK Madde 232- Kötü muamele

 • TCK Madde 233- Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

 • TCK Madde 234- Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

 • TCK Madde 235- İhaleye fesat karıştırma

 • TCK Madde 236- Edimin ifasına fesat karıştırma

 • TCK Madde 237- Fiyatları etkileme

 • TCK Madde 238- Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma

 • TCK Madde 239- Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

 • TCK Madde 240- Mal veya hizmet satımından kaçınma

 • TCK Madde 241- Tefecilik

Bilişim Alanında Suçlar

 • TCK Madde 243- Bilişim sistemine girme

 • TCK Madde 244- Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

 • TCK Madde 245- Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

 • TCK Madde 245/A- Yasak cihaz veya programlar

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 247- Zimmet

 • TCK Madde 250- İrtikap

 • TCK Madde 251- Denetim görevinin ihmali

 • TCK Madde 252- Rüşvet

 • TCK Madde 255- Nüfuz ticareti

 • TCK Madde 256- Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

 • TCK Madde 257- Görevi kötüye kullanma

 • TCK Madde 258- Göreve ilişkin sırrın açıklanması

 • TCK Madde 259- Kamu görevlisinin ticareti

 • TCK Madde 260- Kamu görevinin terki veya yapılmaması

 • TCK Madde 261- Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf

 • TCK Madde 262- Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi

 • TCK Madde 263- Kanuna aykırı eğitim kurumu

 • TCK Madde 264- Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma

 • TCK Madde 265- Görevi yaptırmamak için direnme

 • TCK Madde 266- Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

Adliyeye Karşı Suçlar

 • TCK Madde 267- İftira

 • TCK Madde 268- Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

 • TCK Madde 270- Suç üstlenme

 • TCK Madde 271- Suç uydurma

 • TCK Madde 272- Yalan tanıklık

 • TCK Madde 275- Yalan yere yemin

 • TCK Madde 276- Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık

 • TCK Madde 277- Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs

 • TCK Madde 278- Suçu bildirmeme

 • TCK Madde 279- Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

 • TCK Madde 280- Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi

 • TCK Madde 281- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

 • TCK Madde 282- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

 • TCK Madde 283- Suçluyu kayırma

 • TCK Madde 284- Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme

 • TCK Madde 285- Gizliliğin ihlali

 • TCK Madde 286- Ses veya görüntülerin kayda alınması

 • TCK Madde 287- Genital muayene

 • TCK Madde 288- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

 • TCK Madde 289- Muhafaza görevini kötüye kullanma

 • TCK Madde 290- Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması

 • TCK Madde 291- Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme

 • TCK Madde 292- Hükümlü veya tutuklunun kaçması

 • TCK Madde 294- Kaçmaya imkan sağlama

 • TCK Madde 295- Muhafızın görevini kötüye kullanması

 • TCK Madde 296- Hükümlü veya tutukluların ayaklanması

 • TCK Madde 297- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak

 • TCK Madde 298- Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 299- Cumhurbaşkanına hakaret

 • TCK Madde 300- Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

 • TCK Madde 301- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 302- Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak

 • TCK Madde 303- Düşmanla işbirliği yapmak

 • TCK Madde 304- Devlete karşı savaşa tahrik

 • TCK Madde 305- Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama

 • TCK Madde 306- Yabancı devlet aleyhine asker toplama

 • TCK Madde 307- Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma

 • TCK Madde 308- Düşman devlete maddi ve mali yardım

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 309- Anayasayı ihlal

 • TCK Madde 310- Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı

 • TCK Madde 311- Yasama organına karşı suç

 • TCK Madde 312- Hükumete karşı suç

 • TCK Madde 313- Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyan

 • TCK Madde 314- Silahlı örgüt

 • TCK Madde 315- Silah sağlama

 • TCK Madde 316- Suç için anlaşma

Milli Savunmaya Karşı Suçlar

 • TCK Madde 317- Askeri komutanlıkların gasbı

 • TCK Madde 318- Halkı askerlikten soğutma

 • TCK Madde 319- Askerleri itaatsizliğe teşvik

 • TCK Madde 320- Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma

 • TCK Madde 321- Savaş zamanında emirlere uymama

 • TCK Madde 322- Savaş zamanında yükümlülükler

 • TCK Madde 323- Savaşta yalan haber yayma

 • TCK Madde 324- Seferberlikle ilgili görevin ihmali

 • TCK Madde 325- Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

 • TCK Madde 326- Devletin güvenliğine ilişkin belgeler

 • TCK Madde 327- Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme

 • TCK Madde 328- Siyasal veya askeri casusluk

 • TCK Madde 329- Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama

 • TCK Madde 330- Gizli kalması gereken bilgileri açıklama

 • TCK Madde 331- Uluslararası casusluk

 • TCK Madde 332- Askeri yasak bölgelere girme

 • TCK Madde 333- Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik

 • TCK Madde 334- Yasaklanan bilgileri temin

 • TCK Madde 335- Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini

 • TCK Madde 336- Yasaklanan bilgileri açıklama

 • TCK Madde 337- Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama

 • TCK Madde 338- Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi

 • TCK Madde 339- Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

 • TCK Madde 340- Yabancı devlet başkanına karşı suç

 • TCK Madde 341- Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret

 • TCK Madde 342- Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç

 

 

TCK’da düzenlenen suçlar bunlardan ibarettir. TCK’da düzenlenen suçlar yukarıda belirtilen sistematik ve düzen içerisindedir.

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Avukatlık Hizmeti İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

 • Danışmanlık sürecimiz nasıl işliyor?
  Danışmanlık hizmetimizi, ofisimizde sunmaktayız. Telefon üzerinden danışmanlık hizmeti vermemekteyiz, bizatihi müvekkillerimizle ofisimizde görüşme yapmaktayız. Telefon numaralarımız üzerinden, randevu vererek, müvekkillerimizle görüşme sağlıyoruz. Randevularımızı sabah 9, akşam 6 arasında müvekkillerimizin ve bizim uygunluk durumuna göre şekillendiriyoruz.
 • Türkiye’de ve yurt dışında danışmanlık ücreti ne kadardır?
  Danışmanlık hizmeti vereceğimiz konu, çok teknik ve zorlu bir hadiseye ilişkinse, önceden detaylı bir araştırma yapılması icap ediyorsa, danışmanlık ücretimiz bu duruma göre farklılık gösterebilmektedir. Büromuz, Sakarya Barosu AAÜT gereğince belirlenen danışmanlık ücretlerine tabiidir.
 • Alemdar Hukuk Bürosu hangi hukuk alanlarında danışmanlık veriyor?
  Büromuz, iş ve sosyal güvenlik hukuku, aile hukuku, gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku, yabancılar hukuku, kamulaştırma hukuku, ceza hukuku, tanıma ve tenfiz davaları, miras hukuku, tazminat hukuku, kat mülkiyeti hukuku, icra ve iflas hukuku, … alanlarında hizmet vermektedir. Bazı alanlar çok spesifik olduğundan, burada hepsini tek tek zikretmemiz mümkün değildir ve bu noktalarda büromuzdan mail/ telefon ile bilgi alabilirsiniz.
 • Vekalet teslim sürecinde ne yapmalıyım? Ulaştırmam gereken belgeler nelerdir?
  Vekaletnameler, noterden çıkartılmalıdır, herhangi bir noterden çıkartılabilirler. vekaletname bilgilerimiz için arayabilir yada mesaj atabilirsiniz. Eğer özel yetki içeren bir vekaletname düzenletmek istiyorsanız, biz bazen vekaletnamelerin ilgili yerlerini kendimiz yazarak size teslim etmekteyiz. Eğer, gayrimenkullerle ilgili özel bir talep içeren işlem mevcutsa, tapu bilgilerinizin yanında olduğu bir belge getirmeniz yeterli olacaktır. Boşanma davasına ilişkin vekaletnamelerde, bu vekaletin boşanma davası için kullanılacağı belirtilmeli, yanınızda muhakkak 2 adet fotoğraf götürmelisiniz.
 • Nisbi vekalet ücreti oranları yüzde kaçtır? Değişkenlik gösterir mi?
  Avukatlar tarafından müvekkillerinden alınan 2 tip vekalet ücreti vardır. Bunlardan birincisi maktu vekalet ücretidir, örneğin asliye hukuk mahkemesinde açılan bir ecrimisil davasında, asliye hukuk mahkemeleri için öngörülen tarifelerde ücretlendirme yapılır. İkincisi ise, nisbi vekalet ücretidir. Bu ücret, davanın sonunda çıkacak miktara göre belirlenir. Bu oran, %10’un altında belirlenemez. Bu oran, %25’in üzerinde de belirlenemez. %25’i aşmamak üzere dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.- bu tavanı aşan sözleşmeler belirtilen %25 tavan oranında geçerli olur. (15. HD. 29.12.2008, 13013/15799)
 • Yurt dışından vekalet vermek için neler gerekir? Bu durumda süreç nasıl işliyor?
  Yurt dışından vekalet vermek için neler gerekir? Bu durumda süreç nasıl işliyor? Şahıslar açısından en kolay vekaletname çıkartma yolu, bu işlemin konsolosluk aracılığıyla yürütülmesidir. Yaşadığınız ülkedeki en yakın Türk Konsolosluğuna nüfus cüzdanı, pasaport ve 2 adet fotoğrafla başvurmanız gerekir. Tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler için tapu örneğinin veya tapuya ilişkin bilgilerin de yanınızda bulundurulması uygun olacaktır. Eğer Türkçe bilmiyorsanız yanınızda muhakkak bir tercüman bulundurmanız gerekmektedir. Avukat vekaletnamelerinde, konsolosluklardan bir takım şahsi kimlik bilgileri istenebilmektedir, bu bilgiler doğrudan vekaletname bilgilerimizde yer almamakla beraber tarafımızca size bildirilecektir. Eğer bir şirket yahut tüzel kişilik yurt dışından vekaletname düzenletecekse; (bu yöntem şahıslar tarafından da kullanılabilir, ama maliyetli ve zor bir yoldur.) Vekaletname vermek isteyen tüzel/gerçek kişinin ülkesindeki noterden kendi dilinde vekaletname verebilir. Düzenlenen bu vekaletname için “apostil şerhi” uygulanması için mahkemeye gidip onaylama işlemi gerçekleştirmelidir. Akabinde düzenlenmiş bu vekaletnameyi ülkesindeki Türk Büyükelçiliği’nin listesinde bulunan yeminli tercüman ile çevirisi yaptırılmalıdır. Son aşamada ise Türkçeye çevrilmiş vekaletnamenin her sayfasına belli bir ücret karşılığında Türk Büyükelçiliği tarafından onay damgası vurulmaktadır.

Makale ve Emsal Kararlar/ Son Paylaşılanlar

bottom of page