top of page

E Devlet Uygulamaları

 • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret nedir? Hakaret sebebi ile ceza davası ve tazminat davası

Hakaret suçu TCK'da "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi" eylemleri olarak nitelenmiştir. Bu maddede belirtilen şartlardan birinin veya birkaçının varlığı halinde hakaret suçunun oluştuğu kabul edilebilir.

Hakaret Suçu Ceza Davası nasıl açılır?

Hakaret suçuna ilişkin olarak bir ceza davası ancak savcılık makamına yapılacak olan ihbar neticesinde hazırlanacak iddianamenin kabulü halinde açılacaktır. Bu anlamda gerek iddianamenin hazırlanma süresini kısaltmak gerekse başkaca delil toplamakla kaybedilecek süreyi azaltmak için bir şikayet dilekçesi ile Cumhuriyet Savcılıklarına başvuru yapmak ceza davasının bir an önce açılmasına yardımcı olacaktır. Şikayet dilekçesinde faile ilişkin bilgileri ve mevcut delillerinizi de kolayca incelenebilecek şekilde, doğru ve eksiksiz olarak belirtmek bir an önce ifadesinin alınması açısından yarar sağlayabilir.

*** Hakaret Suçu ile ilgili daha detaylı ve bilgi almak için tıklayınız.

tribün bağıran taraftar

Hakaret Hukuk Davası, tazminat davası nasıl açılır?

Hakaret suçuna ilişkin yargılama, pek çok kez mağdurun eylemden duyduğu elem ve acı ile itibar kaybını karşılamaya yeterli değildir. Bundan kaynaklı olarak ceza yargılaması dışında hukuk mahkemelerinde hakaret suçunun oluşturduğu haksız fiil kapsamında tazminat davaları açılabilir. Tazminat davasının açılabilmesi, dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ile olur. Açılacak tazminat davasında ceza davası ve ceza yargılaması ile elde edilen deliller ve kararlar da dosyaya eklenebilir.


Hakaret suçu şikayete tabi mi?

Hakaret suçu, TCK Madde 131'de belirtildiği üzere; Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu hariç olmak üzere ŞİKAYETE TABİ SUÇ kapsamındadır.

*** Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu ŞİKAYETE TABİ SUÇ kapsamında DEĞİLDİR.

TCK Madde 131- (1) "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır. (2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir."

Hakaret suçu uzlaştırmaya tabi mi?

Hakaret suçunun;

 • Hakaret 125/1 basit hakaret,

 • Hakaret 125/2 sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle sosyal medya, internet aracılığıyla hakaret,

 • Hakaret 125/3-b Kişinin dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret,

 • Hakaret 125/3-c Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret,

suçları UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇ kapsamındadır.

*** Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇ kapsamında DEĞİLDİR.

*** Uzlaştırmaya ilişkin daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.


Hakaret suçu yargılama basit muhakeme usulü

Hakaret suçunun TÜM HALLERİ;

 • Hakaret 125/1 basit hakaret,

 • Hakaret 125/2 sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle sosyal medya, internet aracılığıyla hakaret,

 • Hakaret 125/3-a Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu,

 • Hakaret 125/3-b Kişinin dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret,

 • Hakaret 125/3-c Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret,

suçları BASİT YARGILAMAYA TABİ SUÇ kapsamındadır.

*** Basit muhakeme usulü ve basit yargılamaya ilişkin daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.


Hakaret suçunun cezası ne kadar?

> Hakaret 125/1 (basit hakaret suçu) Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

> Hakaret 125/2 (sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle sosyal medya, internet aracılığıyla hakaret suçu) Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

> Hakaret 125/3 Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 • Hakaret 125/3-a Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu,

 • Hakaret 125/3-b Kişinin dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret,

 • Hakaret 125/3-c Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret.


Yargıtay kararlarında hakaret sayılmayan kelimeler

Hakaret sayılan ve sayılmayan kelimeler kanunda sınırlı sayıda sayılmış değildir. Bu nedenle ancak Yargıtay kararları ışığında bir kısım kelime ve söylemin hakaret suçunu oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilmektedir.

 • Beddua niteliğindeki sözler ( "Allah belanı versin" , "gözün kör olsun" , "elin kopsun inşallah" )

 • matufiyet ( isnadın somutlaştırılamaması)

 • iddia ve savunma dokunulmazlığı (Sanık savunmasında)

 • İsnadın ispatı

 • kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi

 • kaba söz veya davranış ( "Adam değilsin", "ne mal olduğunu biliyoruz.")

 • şarta bağlama (Bende Hakkın Varsa Allah Rızası İçin Etme Edersen Şerefsizsin”)

halleri hakaret kabul edilmeyen şeyler olarak sayılabilir.


Yargıtay kararlarında hakaret sayılan kelimeler

 • onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı örnekleri

- “Hırsız”, “rüşvetçi”, “adi” , “sahtekar” , "soyguncu" , "dolandırıcı", gibi kanuna aykırı bir fiil yahut olgu isnadı yapan kelimeler hakaret sayılan kelimelerdir.

 • sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırma örnekleri

- “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekalı”, “aptal”, “salak”, “hayvan”, “müsvedde” , “pislik” , “alçak” , “fahişe” gibi kelimeler hakaret sayılan kelimelerdir.


*** hakaret sayılan kelimeler sınırlı sayıda kanunca sayılmış olmayıp onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırma unsurlarını içermesi halinde her kelime, söz, söylem ve davranış hakaret suçunu oluşturabilir.


Hakaret suçu ceza davasının tazminat davasına etkisi nedir?

Yargıtay bir kararında ;

“… Davalı Ethem, dava konusu olay nedeniyle daha önce Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmış, 2/8 kusurlu bulunarak cezalandırılmasına karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Borçlar Kanununun 53. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin belli bir olguyu saptayan mahkumiyet kararı ile bağlıdır. İncelenen dosyada, olaya özgü olarak ceza mahkemesinin vardığı sonuç maddi olayın açıklığa kavuşturulması ile ilgili bulunduğundan hukuk hakimi ceza mahkemesinde belirlenen kusur oranı ile bağlı değilse de, kesinleşen mahkumiyet kararı karşısında artık davalının kusursuz olduğunu kabul edemeyecektir. Yerel mahkemece bu yön gözetilmeden yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir…”

şeklinde hüküm kurmuştur.

Bu karardan da anlaşılacağı üzere, ceza yargılamasında mahkemece bir kusur tespit edilmişse; bu durum hukuk yargılamasını da etkileyecektir.

20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


Son Paylaşılanlar

bottom of page