top of page

E Devlet Uygulamaları

 • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

tutukluluğa itiraz dilekçesi


Tutuklama ve Tutukluluk Hali Sıkça Sorulan Sorular


kalem ve kağıt dilekçe

İçindekiler


 

Tutukluluğa itiraz nedir?


5271 Sayılı CMK Madde 100 kapsamında verilen tutuklama kararlarına karşı hakkında tutuklama tedbiri uygulanan kişi, yasal temsilcisi veya eşi yahut müdafi bulunan avukat tarafından başvurulabilecek itiraz kanun yoludur.


Tutukluluğa itiraz süresi ne kadardır?


CMK Madde 268 – (1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35 inci maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.


tutukluluğa kimler itiraz edebilir?


tutuklama kararlarına karşı hakkında tutuklama tedbiri uygulanan kişi, yasal temsilcisi veya eşi yahut müdafi bulunan avukat tarafından başvuru yapılabilir.


 • Avukatın başvurma hakkı

 • Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı

 • Tutuklunun kanun yollarına başvurması


Tutukluluğa itiraz nereye yapılır?


b) (Değişik:8/7/2021-7331/24 md.) Sulh ceza hâkimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir. İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olduğu hâllerde, itirazların gecikmeksizin incelenmesi amacıyla, kararına itiraz edilen sulh ceza hâkimliği tarafından gerekli tedbirler alınır. Sulh ceza hâkimliği işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza mahkemesi başkanına aittir.


Sulh ceza tutukluluğa itiraz


(Değişik:8/7/2021-7331/24 md.) değişikliği öncesinde sulh ceza mahkemeleri tarafından verilen tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı itiraz usulü bugün olduğundan farklı olarak bir sonraki sulh ceza mahkemesi tarafından incelenmekteydi. Bu dönemden sonra 2021 değişikliği ile inceleme merci asliye ceza mahkemeleri olmuştur. Yine de itiraz için verilen dilekçeler sulh ceza mahkemelerine sunulduğundan akıllarda kalan bir kalıp olarak varlığını sürdürmektedir.


 

Sulh ceza tutukluluğa itiraz dilekçesi


İlgili Asliye Ceza Mahkemesine

Gönderilmek Üzere

Sakarya ( ) Sulh Ceza Hakimliğine

DOSYA NO : 2023/.....

TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN

ŞÜPHELİ :

TUTUKLAMA TARİHİ :

KONU : Tutuklama kararına itiraz dilekçemizin sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

 1. Uzun süren soruşturma neticesinde aleyhime somut hiçbir delile ulaşılamadığı kanaatindeyim. Şahsımın söz konusu olayla hiçbir ilgisi yoktur.

 2. Açık kimliğim bellidir, kimliğim konusunda herhangi birr şüphe yoktur; sabit ikametgah sahibiyim ve kaçmam yönünde herhangi bir şüpheli davranışım da bulunmamaktadır. CMK md.100/2-a da belirtilen şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular bulunması kriteri şüpheli olan şahsım açısından bulunmamaktadır.

 3. Tutukluluğumun devam etmesi halinde mesleki faaliyetim son bulacak olup hem kendi geçimim hem de ailemin geçimi konusunda büyük mağduriyetler söz konusu olacaktır.

 4. Mevcut durumda delillerin yok edilmesi, karartılması, değiştirilmesi ya da gizlenmesi gibi ihtimaller söz konusu değildir. Suç konusu olaya ilişkin tüm deliller adli makamlara intikal etmiştir. CMK m.100/2-b de tutuklama koşulu olarak belirtilen delileri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma gibi durumlar dosyamda söz konusu değildir.

 5. Sabıkasız olan şahsım hakkında yargılama sonunda mahkumiyet kararı verilse bile İSNAD EDİLEN SUÇUN VASFININ DEĞİŞMESİ İHTİMALİ ÇOK YÜKSEKTİR. Yargılamanın muhtemel sonuçlarını göz önüne aldığımızda tutukluluk hali çok ağır bir tedbirdir. Tutuklama şahsım açısından bir tedbir olmaktan çok etkili bir cezaya dönüşecektir.

 6. CMK md .100, işin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilmez hükmünü taşımaktadır. Şahsım bakımından CMK m.100’de aranan koşuların oluşmuş değildir.

 7. Tüm bu nedenlerle, şahsım hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması kararı verilmesi talebinde bulunma zarureti olmuştur.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,tutuklama kararının kaldırılarak şahsımın BİHAKKIN TAHLİYESİNE, bihakkın tahliyesi mümkün olmadığı taktirde CMK m.109 gereği ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNDEN bir veya birden fazla yükümlülüğe (AYNİ VEYA KİŞİSEL GÜVENCE dahil olmak üzere) tabi tutulmasına karar verilerek SERBEST BIRAKILMASINA karar verilmesini arz ve talep ederim.

Tutuklamaya İtiraz Eden( İmza )


 

Tutukluluğa itiraz reddedilirse ne olur?


Karar

CMK Madde 271 – (4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.Tutukluluk halinin devamına itiraz nedir?

Tutukluluğun incelenmesi

CMK Madde 108 – (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü madde hükümleri göz önünde bulundurularak, şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir.

(2) Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli tarafından da istenebilir.

(3) Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada öngörülen süre içinde de re'sen karar verir.


 

Tutukluluğun gözden geçirilmesi talebi


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına

Soruşturma No: 2023/......

Şüpheli :

Müdafi :

Konu : Tutukluluğun gözden geçirilmesi talebimizin sunumundan ibarettir.

Açıklamalar :

 1. Şüpheli ............ ............... hakkında yürütülen 2023/ ............. Soruşturma numaralı dosya kapsamında 2023/........ değişik iş mahkemesi kararı ile tutuklama tedbiri uygulanması yönünde karar verilmiştir.

 2. Verilen karara ilişkin itirazlarımız incelenmekle 2023/....... sayılı kararla itirazımızın da reddi yönünde karar verilmiştir.

 3. İtirazımız üzerinden geçen süre, dosyada toplanan deliller ve CMK Madde 100 kapsamında belirtilen şartlar ve yeni deliller kapsamında suç vasfının değişecek olduğu göz önüne alınarak şüphelinin tutukluluk haline son verilmesi ile bihakkın tahliyesini yahut bir veya birden fazla adli kontrol tedbiri uygulanmak sureti ile tahliyesini talep etmek gereği hasıl olmuştur.


 

Tutuklama nedenleri


CMK Madde 100 – (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:

a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.

b) Şüpheli veya sanığın davranışları;

1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,

2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:

a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),

2. (Ek:6/12/2019-7196/58 md.)13 Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80)

3. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

4.(Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent b, e ve f) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),

5. İşkence (madde 94, 95)

6. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

7. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

8.(Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.) Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),

9. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),

11. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),

12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

g) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.

h) (Ek: 27/3/2015-6638/14 md.) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.

i) (Ek:12/5/2022-7406/9 md.) Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu.

j) (Ek:12/5/2022-7406/9 md.) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu.

(4) Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.


49 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page