top of page

E Devlet Uygulamaları

Boşanma ve en kolay boşanma sebepleri

Güncelleme tarihi: 29 May


ayrılan ve boşanan çocuklu çiftler

Boşanma Nedir?

Boşanma; TDK'da "Eşlerden birinin boşanma ilamı almasıyla evlilik birliğinin son bulması" olarak tanımlanmıştır. Hukuki anlamda bu ifade doğru olmakla birlikte boşanmanın geçerlilik kazanması için boşanma ilamına ilişkin kesinleşme işlemlerinin de tamamlanması gerekir. Bu sürecin sonunda taraflar arasındaki evlilik bağının tümden sona ermesi boşanma olarak tanımlanabilir.


Boşanma Sebepleri ve Örnek Dilekçeler

Boşanma sebepleri kanunda genel ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. Bu sebepler şu şekilde sayılıp açıklanabilir. Örnek dilekçelere alt kısımda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


Zina

Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.


Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

Madde 162- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.


Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Madde 163- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Terk

Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Akıl hastalığı

Madde 165- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Evlilik birliğinin sarsılması

Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.


En kolay boşanma sebepleri nelerdir?

Genel ve özel boşanma sebepleri arasından en kolay boşanma sebeplerini ayrıştırmak gerekirse; maddi anlamda delil elde edilmesinin daha kolay olduğu boşanma sebepleri boşanma sürecini de doğal olarak kolaylaştıracaktır. Örneğin suç işleme sebebi ile boşanma halinde mahkeme ilamı veya adli sicil kaydı yeterli olabilir. Yine akıl hastalığı sebebi ile açılacak davada sağlık kurulu raporu gibi evraklar yeterli olabilir. Dava, iddiasını ispat konusunda delil getirebilme imkanı kapsamında kolaylaşacaktır. Bu anlamda içinde bulunduğunuz durum bakımından değerlendirme yapılması gerekir. Kimisi için zina fiilini ispat büyük zorluk taşırken kimisi için elinde bulunan deliller kapsamında çok daha kolay olacaktır.

Bunun dışında anlaşmalı boşanma durumu söz konusudur. Taraflar boşanma ve maddi sonuçları ve velayet konusunda anlaştıktan sonra boşanma süreci çok daha kolay olabilecektir.

Örnek dilekçeler ve bağlantılar


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


Son Paylaşılanlar

bottom of page