top of page

E Devlet Uygulamaları

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Güncelleme tarihi: 7 Ara 2023

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi

Taraflar çoğu zaman boşanma davası konusunda anlaşmazlıklar yaşamakta ve paylaşıma konu şeylerin niteliği ve tarafların hayatındaki önemi gereği süreç bakımından anlaşma sağlayamamaktadır. Bu gibi durumlarda taraflar çekişmeli boşanma davası açarak iddialarını ispat ederek haklarına ulaşmaya çalışmaktadır. Bu anlamda mahkemeye yapılacak ilk başvuru için bir dava dilekçesi yazılması gerekmektedir.

Bu dilekçe için bir avukattan yardım almak yahut süreci yönetmek adına bir avukat tutmak çok daha mantıklıdır. Nitekim çoğu zaman boşanma davalarında hakimin ceza yargılamalarında olduğu gibi maddi gerçeği resen araştıracağı düşünülerek mağdur olunmaktadır. Ekonomik durumu olmayan kişiler bakımından da barolar tarafından adli yardım kapsamında avukat görevlendirilmesi yapılabilmektedir.


Boşanma davası dilekçesi | Boşanma sebepleri


Zina


Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.


Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış


Madde 162- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.


Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme


Madde 163- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.


Terk


Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.


Akıl hastalığı


Madde 165- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.


Evlilik birliğinin sarsılması


Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.


anlaşamayan çift

Avukatsız çekişmeli boşanma davası dilekçesi

Yine de bir dilekçe hazırlamak için aşağıda yer alan metni ve ekte yer alan pdf dosyasını kullanabilirsiniz.

Vekil bilgilerini düzenleyerek ve evlilikle ilgili sorunlarınızı eklemek suretiyle bir dilekçe hazırlayabilirsiniz. Her somut olay farklı değerlendirilmek zorunda olduğundan bu evrak ve dilekçenin kullanılmasından doğan hukuki sorumluluklar kullanan şahıslara aittir.

Tek taraflı boşanma davası dilekçesi

Boşanma konusunda taraflar anlaşma sağlamaları halinde birlikte uygulamada bir anlaşmalı boşanma dava dilekçesi verebilmektedir. Çekişmeli durumlarda ise böyle bir durum söz konusu değildir. Boşanma davalarında boşanma talebinde bulunan davacının boşanma konusunda geçerli hukuki gerekçelerini ve sebeplerini açıklıkla belirtmesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan Boşanma Davası Dilekçe Örneğini inceleyebilir ve Boşanma davalarınız ve diğer durumlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 


Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

(Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle)


SAKARYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Vekili : Av. Burak Alemdar

Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:19 Sipahier İşhanı K:3 D:44 Adapazarı Sakarya

Davalı : AD SOYAD (TC KİMLİK NO) ADRES

Konu : Davalının kusurlu davranışlarından dolayı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat talepli dava dilekçemizin sunumundan ibarettir.

Açıklamalar :

Davacı ve davalı 2007 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten "Çoçuğun Adı" isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır.

Evliliğin başından bu yana davalı düzenli şekilde alkol ve uyuşturucu kullanmakta ve davacıya fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uygulamaktadır. Davalı, bu şiddeti çoğu zaman ortak çocuğun önünde yapmaktadır. Davacının "Hastane Adı" adlı devlet hastanesinden aldığı darp raporu ve "Emniyet Müdürlüğü yada Karakol Adı" kurumunda verdiği ifade örnekleri dilekçemizin ekinde yer almaktadır.

Davalı, davacıyı insan içinde de sürekli küçük düşürmekte, hakaret etmekte ve kötü muamelede bulunmaktadır. Bu davranışlarla davacı fiziksel ve psikolojik şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu hususlar yargılama aşamasında tanık beyanları ile ispat olunacaktır.

Davalının ekonomik durumu oldukça iyi olmasına rağmen; ortak çocuk, davacı ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Ortak konutun ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarını davacı tek başına karşılamaktadır. Davalı evlilik birliğinden bu yana üzerine düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmemektedir.

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden anlaşılacağı üzere davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacının evliliğe devam etme ihtimali kalmamıştır. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve davacı bakımından ortak hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu sebeple davalı ile davacının boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

Ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarının davacı tarafından karşılanması ve çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurularak ortak çocuğun geçici ve dava sonunda velayetinin davacıya bırakılmasını talep ederiz.

Ayrıca müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının kusurlu davranışları nedeniyle davacı gerek maddi gerekse de manevi olarak yıpranmış ve gururu ayaklar altına alınmıştır. Davalının davacıya verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi için ve davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi sebepleri ile 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ederiz.

Hukuki Sebepler : TMK, HMK vs mevzuat.

Hukuki Deliller :

-Nüfus kayıtları, tapu kayıtları ve sair resmi kayıtlar

-Sosyal inceleme raporu

- Darp raporu ve Emniyet İfade Tutanağı Örneği

-Dava tarihinden geriye dönük olarak "Telefon No." nolu gsm hattının 1 yıllık arayan, aranan ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatörden celbi

-Tanık beyanları, Bilirkişi incelemesi vs tüm deliller.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere,

Tarafların boşanmalarına, Ortak çocuğun velayetinin davacı müvekkilimize verilmesine, Ortak çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına, Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle davacının yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına, Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, davacının mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 300.000,00 TL maddi tazminata, 300.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.


Davacı Vekili


Av. Burak Alemdar

 
Tek taraflı boşanma dilekçesi örneği PDF

Ekte tek taraflı boşanma dilekçesi örneği PDF formatında yer almaktadır.

Çekişmeli boşanma dilekçesi PDF

Ekte Çekişmeli boşanma dilekçesi örneği PDF formatında yer almaktadır.

boşanma dava dilekçesi örneği
.pdf
PDF dosyasını indir • 16KB

848 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Son Paylaşılanlar

bottom of page