top of page

E Devlet Uygulamaları

  • Yazarın fotoğrafıburakalemdar

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2023


Anlaşmalı Boşanma

Türk Medeni Kanunu İkinci kitap, Aile Hukuku'na ayrılmıştır. İkinci kitap birinci kısım olarak Evlilik Hukuku'na yer verilmiştir. Bu kısım içerisinde ise ikinci bölüm, Boşanma konusuna ilişkin hükümleri içermektedir.


Boşanma başlığı altında, ilgili hükümlere detaylı bir şekilde boşanma sebeplerine yer verilmiştir.


Aşağıda "Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış" boşanma sebebine ilişkin kanun maddesi yer almaktadır.


Boşanma sebepleri arasından "evlilik birliğinin temelden sarsılması" maddesi içerisinde ANLAŞMALI BOŞANMA aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.


"Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz."


Anlaşmalı Boşanma Şartları

  • Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalı,

  • Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi,

  • Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi,

  • Hakimin boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması

gerekmektedir.boşanma protokolü

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nedir?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, anlaşmalı boşanma davalarında dava ve cevap dilekçelerini ifade etmektedir. Boşanma Davaları Yazılı Yargılama Usulü ile görüldüğünden dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçeleri verilmesi yada dilekçe verilmeyeceğinin belirtilmesi ve dilekçelerin teatisi aşamasının tamamlanması gerekir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi kanundan kaynaklanan şekilde belirli özellikleri taşımak zorundadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

MADDE 119- (1) "Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır."

Hükmü gereğince bu şartları taşımayan dilekçelerin mahkemelerce kabul edilmeyeceği ve eksiklikler tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılacağı bilinmelidir.

Yukarıdaki şartları taşıyan ve ayrıca konu ile sonuç ve istem kısımlarında gerekli ve yeterli açıklama yapılmış dilekçeler Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi olarak kabul edilebilir.

Bazı durumlarda taraflar anlaşmalı boşanma dava dilekçelerini birlikte vermekte, süreci tek dilekçe ile tamamlamaktaysalar da usul hükümleri gereği bir cevap dilekçesi verilmesi gerekliliği mevcuttur.

Cevap Dilekçesi de kanun çerçevesinde belirli bilgileri bulundurmak zorundadır.


Hukuk Muhakemeleri Kanunu

MADDE 129-

(1) Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres.

c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

f) Dayanılan hukuki sebepler.

g) Açık bir şekilde talep sonucu.

ğ) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.

(2) 121 inci madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.

Hükmüne uygun olarak cevap dilekçesi hazırlanmalıdır.


Cevap dilekçesinin verilmemesi konusu kanunda ayrıca düzenlenmiş olup cevap dilekçesinin verilmemiş olması tüm davacı iddialarının reddi anlamına gelmektedir. Bu anlamda anlaşmalı boşanma davası bakımından davaya cevap verilmemesi uygun değildir.


Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi ve Anlaşmalı Boşanma Cevap Dilekçesi yukarıda belirtmiş olduğumuz kapsamda hazırlanıp mahkemesine sunulabilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Aşağıda anlaşmalı boşanma dilekçe örneği olarak örnek bir dava dilekçesi yer almaktadır.


SAKARYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı- Soyadı (T.C. Kimlik Numarası)

ADRES :

VEKİLİ : Av. Burak Alemdar

ADRES : Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:19 K:3 D:44 Adapazarı Sakarya

DAVALI : Adı- Soyadı (T.C. Kimlik Numarası)

ADRES :

KONU : Anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Taraflar …/…/… tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden ... çocukları bulunmaktadır/ çocukları bulunmamaktadır. (Müşterek çocuk varsa sayı belirtilerek kimlik bilgileri eklenmelidir.)

2-) Evliliklerinin devamı çekilmez hale geldiğinden Taraflar evliliklerini sonlandırmak istemektedir.

3-) Taraflarca …/…/… tarihinde imza altına alınmış anlaşmalı boşanma protokolü dava dilekçesi ekinde yer almaktadır.

TALEP ve SONUÇ: Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve taraflarca imzalanan …/…/… tarihli protokol kapsamında boşanmalarına ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

Av. Burak Alemdar

Ek: Anlaşmalı Boşanma Protokolü


ÖNEMLİ NOT: Yukarıda belirtilmiş örnekler kişiye özel durumları içerir örnekler değildir. Bu anlamda size özel olarak hazırlanacak bir dilekçe ve/ veya protokol kapsamında bir avukattan destek alınız. 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği PDF

Ekte Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği PDF formatında yer almaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği WORD

Ekte Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği WORD formatında yer almaktadır.


anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği pdf
.pdf
Download PDF • 6KB

anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği word
.docx
Download DOCX • 6KB

154 görüntüleme0 yorum

コメント


Son Paylaşılanlar

bottom of page